Web - Levicové obzory

Egoismus - synonyma a blízké pojmy


Smajlíci - dobrosrdečný egoista
Egoismus
sobectví, sobeckost, zištnost
Egoista
egoistický: sobec, prospěchář (sobec, egoista, vyžírka, výdělkář, ziskuchtivec, kariérista - šplhoun, šplhavec), vyžírka (prospěchář), nenasyta (žrout, jedlík, hltoun, chamtivec - hrabivý, hamižný, lakomý, lakotný, nenasytný, chtivý, hladový, hltavý),

Sousloví

egoistické chování a jednání, bezohledný egoismus, humánní egoismus, etický egoismus, hédonistický egoismus, egoismus ve vztazích, egoismus v partnerství, personalistika a egoismus,

Krajní podoby egoismu

Bezohledný (drastický, tvrdý, drsný, hrubý, krutý, brutální, nešetrný, necitlivý, netaktní, nesvědomitý), asociální, nelidský (nemilosrdný),

Blízké pojmy k egoismu

Egocentrismus
sebestřednost, projev egoistické touhou být středem pozornosti; kladná pozornost druhých vyvolává pocit libosti, citově uspokojuje. Mnohé děti, nedaří-li se jim vyniknout v kladné oblasti, zkoušejí pak vyniknout v negativní oblasti: záměrně zlobí a nosí špatné známky.
Egocentrická osobnost
egocentrik, egocentrický, egocentričnost
Egotismus
psychologický pojem pro přirozený egocentrismus v raném dětství
Egotická osobnost
egotik, egotický,
Nízká emoční inteligence
obvykle se projevuje egoismem; pojem se užívá v psychologii.
Nízká sociální vyzrálost, sociální nezralost
obvykle se projevuje egoismem; pojem se užívá v psychologii, sociologii, pedagogice.
Malé rozvinutí sociálních kompetencí
obvykle se to projevuje egoismem; časté nerozvinutí vyšších sociálních schopností a dovedností, zejména empatie; pojem se užívá v pedagogice.
Vývojové poruchy chování
v mnohých případech se to týká i velkého egoismu, který pramení z nedostatečného vývoje vyšších sociálních schopností a dovedností, sousloví se nejvíce užívá v pedagogickém poradenství.
Nízká úroveň soft skills (měkkých schopností a dovedností včetně sociáních)
obvykle se to projevuje egoismem; pojem „soft skills“ se užívá v personalistice firem.
Machiavelismus
pragmatické a cynické jednání v politice. Machiavelistou je myšlen ten, kdo uznává, že „Účel světí prostředky.“ a je ochoten dopouštět se morálně pochybných jednání ve snaze dosáhnout obecně prospěšného cíle. Takoví bývají často egoisté, kteří budují svou kariéru v levicových stranách nebo v humanitárních organizacích.
Narcismus, narcista
člověk s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti. v krajních případech je někdy nutná i hospitalizace jedince. Egocentrici jsou schopni najít určitou únosnou hranici. Narcisté takovou hranici nevidí a nejsou schopni ji ani najít.

Opačné pojmy k egoismu

Synonyma pro neegoistické chování a jednání
Nezištnost, nesobectví,
altruismus, prosociálnost, obětavost, dobrosrdečnost,

Egoismus ve filozofii

Individualismus
filozofie povyšující egoistické chování nad prosociální, altruistické; v podstatě jde o rozumovou obhajobu egoistického chování.

Hledaná hesla na internetu o egoismu

Egoismus, Egoismus synonymum, Egoismus ve vztazích, Egoismus v partnerství, Egoismus citáty, Egoismus test, Egoista vlastnosti, Egoismus psychologie, Egoismus význam slova, Egoista znaky
 


Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 19. 4. 2019
Česká republika
Publikoval: Stanislav Hendrych