Levicové obzory

www.levice.info


     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Starostové a Empatici – volební program

Starostové a Empatici – program

Myšlenka vize budoucího volebního programu empatiků vznikla 28. 10. 2023 pod kaštany. Jedná se o vizi vycházející ze současných společenských trendů, které jsou zatím ještě v pozadí zájmů široké veřejnosti i politiků. Tento vývoj nejde zastavit, pouze ho můžeme brzdit nebo urychlit.

Dnes nelze s určitostí říci, zda to bude volební koalice, založené hnutí či samostatná strana. Název bude mít pravděpodobně jiný.

Volební program Starostové a empatici

Vize budoucnosti: společnost empatie, empatická společnost.

Situace ve společnosti

V roce 2012 nastal v lidské společnosti zlom, počátek končení vlády egoistů a počátek nastupování vlády empatiků. Společnost začala nenápadně směřovat ke společnosti empatie, k empatické společnosti.

Zlom nastal dosažením kritického množství pozitivních informací o schopnosti empatie a přínosech pro společnost, ve školství, zdravotnictví, službách, ekologii dokonce má pozitivní vliv na rozvíjení ekonomiky.

Kvantita vědeckých informací o empatii začala měnit kvalitu společnosti.

Východiska volebního programu

Přirozeností člověka je schopnost empatie. Empatie empatiky přirozenou cestou motivuje k prosociálnímu chování, které je nejvyšší úrovni sociálního chování. Empatici inklinují k hodnotám podobným, jako má levice.

Empatičtí politici upřednostňují zájmy svých voličů a při spolupráci u konfliktů hledají kompromisní řešení.

Empatici se vyznačují ohleduplnosti, uznáváním hodnot jako je týmová spolupráce při rovnosti, občanskou rovnost, mírová jednání, sociální solidarita.

Egoisté nemají rozvinutou schopnost empatie, což je výrazný handicap, proto se k nim přistupuje jako k sociálně handicapovaným.

Hlavní programový cíl

" společnost> – společnost s dominantní převahou empatiků a s minimem egoistů, individualistů.

Volební programové cíle

  • Svoboda založená na vzájemné ohleduplnosti. (Pravičáci prosazují svobodu, kde si každý může trhnout tolik svobody, nakolik stačí, i na úkor druhých.)
  • Spolupráce založená na rovnosti. (Pravičáci prosazují soutěživost a spolupracují jen do výše vlastních zájmů.)
  • Individualita osobnosti plně rozvíjená. (Pravičáci nemají plně rozvinutou osobnost, chybí jim schopnost empatie.)
  • Řešení konfliktu vyjednáváním kompromisů oboustranně výhodných na základě rovnosti a míru. (Pravičáci vnímají kompromis jako svou prohru, při prosazování svých zájmu mají zvýšený sklon je prosazovat silou, v krajnosti i ozbrojenou cestou.)
  • Kandidáti ve volbách, kteří mají rozvinutou schopnost empatie. To zaručuje empatický parlamen a empatickou vládu, která se stará především o zájmy lidu. (Pravicová vláda je bez sociálního cítění, vzhlíží s úctou a obdivem k bohatým a mocným, proto upřednostňuje jejich zájmy na úkor lidu, aby byli ještě bohatší a měli ještě větší moc.)

Realizace volebního programu

  • Na nonempatiky se pohlíží jako na sociálně handicapované osoby. (Nonempatici jsou egoisté, osoby bez empatie - základna pravičáků. Nemohou za to, že rodiče u nich potlačili rozvíjení empatie.)
  • Masová osvěta o empatii, o přínosech pro osobní, pracovní i společenský život.
  • Masová osvěta o výchově dětí v rodinách, která směřuje k rozvíjení schopnosti empatie. (Rodiče jsou stále nejslabším článkem v procesu rozvíjení osobnosti dítěte.)
  • V médiích řízených státem dosazovat vedoucí pracovníky s rozvinutou empatií.
  • Na vedoucí funkce ve státní správě upřednostňovat zaměstnance se schopností empatie. Pro stávající zaměstnance bez empatie organizovat vzdělávací akce na rozvíjení empatie, jako tomu je dnes u některých kapitalistických firem.

Apel

Empatici světa spojme se!

(Osoby s empatií mající sociální cítění.)


Publikováno:
Aktualizováno: 11. 11. 2023

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika