Levicové obzory

www.levice.info


 Hierarchie webu
  L. obzory
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Komunismus a komunista - pojem a symboly, náboženství

Komunismus a komunista – pojem a symboly, náboženství

V jádru pojem »komunismus« znamená rovnostářství. Později byl pojem užit pro beztřídní společnost. Stoupenci vize beztřídní společnosti (komunistické) jsou komunisté a jejich nesmiřitelní odpůrci jsou antikomunisté. V kapitalistických zemích politici označují socialistické země jako »komunistické« a zřízení jako »komunismus«, pojem odvozují od nadvlády komunistů. To přináší komplikace výkladu pojmu.

Vnímání společnosti se u lidí liší, proto se liší i jejich názory.

Co je to komunismus - definice, etymologie, synonyma

Co je to komunismus - definice, etymologie, synonyma

Univerzální celosvětově jednotná definice komunismu neexistuje. Jednotné definice existují pouze v určitých kruzích: určitá škola, určitá ideologie, encyklopedie určitého oboru apod. Autoři odborných studií o komunismu si vytvářejí vlastní definice.

Lidé mívají rozdílné vnímání druhých osob, skupin, společnosti. To se projevuje rozdílnými politickými postoji a názory. Tyto rozdíly bývají příčinou rozdílných definic a řady konfliktů. Rozdílné vnímání lze pozorovat u studentů i pedagogů.

POZOR!!! Zde uvedené typy se vztahují k vyhraněným typům. Většina osob se více či méně k některému typu blíží nebo muže být mezitypem – to si přebere každý sám. Typologie slouží k lepšímu porozumění podstaty – tu si může každý vytvořit sám.

Komunismus - výklad egoistů, pravičáků, individualistů, „západního kapitalistického světa“ a současného školství

Pravice a "západní" svět má více výkladů pojmu komunismus:
 
a) Komunismus je socialistické zřízení s diktaturou komunistů. Toto se vztahuje i na komunismus v ČR. Pro současné zřízení v Česku užívají pojem postkomunismus. Největší postkomunistickou zemí je Sovětský svaz. Československo se stalo postkomunistickou zemí po roce 1989.
    Znaky komunismu – komunistického zřízení? Základním znakem je vláda komunistů. Omezování určité svobody ve prospěch komunismu. Třetím znakem je více či méně omezování soukromého vlastnictví výrobních prostředků.
    Zajímavost: I v období nadvlády komunistů existovali v souladu s tehdejšími zákony soukromí živnostníci. Nebylo jich mnoho, soukromně podnikali stejně, jako podnikají živnostníci dnes, jen tenkrát nesměli zaměstnávat jiné osoby.
 
b) Krajní pravice, individualisté: Komunismus je jakékoli levicovější zřízení (levicovější od krajní pravice, včetně nevyhraněné pravice). Proto vyhranění pravičáci zahrnují i Evropskou unii do pojmu komunismus. Současné zřízení v České republice označují jako neokomunismus či nový komunismus.
 
c) Komunismus je vize komunistů, kde je odstranění veškerého soukromí, veškerého soukromého vlastnictví, je s přísnou diktaturou, cenzurou, persekuci, potlačováním individuality osobnosti a bránící plnému rozvoji osobnosti. (Pravičáci si jinak vizi komunismu nedovedou představit.)

Komunismus - výklad empatiků, marxistů, socialistu, levičáků

Levice má zhruba jednotný výklad pojmu komunismus: Komunismus je vize uspořádání beztřídní rovnoprávné společnosti se společenským vlastnictvím výrobních prostředků.
Viz stránka Liberální komunismus - bude - alias empatický, alias prosociální komunismus

Komunismus – výklad v současném školství

Ve školství se převzal západní výklad, tím se odvádí pozornost žáků a studentů od komunistického ideálu (vize rovnostářské společnosti) a jejich pozornost se upoutává na problémy bývalého socialismu.

Etymologie pojmu »komunismus«

Etymologie pojmu »komunismus«

První užití pojmu komunismus bylo pravděpodobně ústní, nelze ho spolehlivě doložit. Pravděpodobně pojem se zformoval ve Francii kolem let 1830-1840 jako „communisme“ z „comun“ (společné, obecné, svobodné, otevřené, veřejné) a přípony „-isme“ (vidět, vědět). Jednalo se o pojem pro vizi společnosti, kde je zrušeno právo na soukromé vlastnictví, zejména výrobních a distribučních prostředků – pozemky, domy, továrny, železnice, kanály, atd. Plánovanou cestou k takové společnosti bylo svržení moci revolucí. Pojem se následně rozšířil i pro hnutí za zespolečenštění výrobních prostředků. (Demokratické volby v té době neexistovaly, neexistovala demokratická cesta změn.)

Z francouzštiny pojem pro komunismus (communisme) přešel do německého jazyka (kommunismus), kde označoval rovnostářství a odtud přešel do českého jazyka (komunismus).

Stejný základ (z „comun“) mají v češtině slova komunál a komunální – jsou spíše lidovými pojmy. Komunální) – obecní, patřící do pravomoci měst a obcí. Komunální volby) – volby zastupitelů obcí a měst. Komunální odpad) – odpad vytváření hlavně obyvatelstvem obcí a měst. Komunál) – podnik patřící městu nebo obci. Převážně v oblasti služeb – komunální služby.

Komunismus – synonyma a další blízké pojmy

Komunismus – synonyma a další blízké pojmy

Bolševismus - výklady
• Hnutí s ideologií bolševiků (radikální frakce Ruské sociálně demokratické dělnické strany pod vedením Lenina)
• Druh ideologie komunismu v marxisticko-leninském a stalinistickém pojetí. V pozdější době tomuto směru odpovídá marxismus-leninismus, který má širší pojetí. Jedná se o učení uznávající diktaturu proletariátu jako etapy na cestě ke komunismu.
• Ideologie komunismu všeobecně.
Neokomunismus
    Jde o pojem vyhraněných pravičáků pro vše, co je levicovější od nich. Východiskem je pojem komunismus pro bývalé socialistické zřízení a neokomunismus je zřízení po socialismu. I současný kapitalistický systém v České republice označují jako neokomunistický, rovněž Evropská unie je pro ně rovněž postkomunistická. Vše, co má nějaké tzv. sociální programy, je pro ně komunistické nebo neokomunistické.
    Vizi vyhraněných pravičáků je stát, který by jim umožňoval maximální svobody egoistického sebeprosazování, podnikání, co nejmenší daně a takřka žádné povinnosti. Jenže je-li požadovaná míra svobody ve společnosti plné egoistů, vedeto k egoistickému zneužívání svobody k nekalým podnikatelským praktikám, ke „šmejdovství“, k vytváření mocenských skupinám neoficiálně ovládající různé části společnosti a vymykajících se zákonům. V globálu jde o velkou svobodu vyvolených na úkor svobod těch dole. Proč se v takové společnosti nevzbouří ti dole? Protože v globálu egoisté obdivují ty nahoře, zbožně k nim vzhlížejí a snaží se k nim šplhat po společenském žebříku.
Postkomunismus
    Někdy také postsocialismus, pravicový pojem pro zřízení po pádu socialistických režimů. Levice označuje toto období jako kapitalistické.
    V daleké budoucnosti bude pojem postkomunismu znamenat období po vybudování komunismu – společnosti rovnosti. Komunismem se vývoj společnosti nezastaví, půjde jen novým směrem. Jakým? To ukáže vzdálená budoucnost.

Symboly a znaky komunismu - významy a zákon o nich

Symboly a znaky komunismu - význam a zákon o nich

Srp a kladivo
    Mezi nejznámější symboly komunismu patří překřížený srp a kladivo znázorňující spojení pracujících v zemědělství a v průmyslu – spojení třídy rolníků a dělníků. Tuto symboliku zavedli ruští komunisté (bolševici).
     Srp a kladivo nejsou vždy symbolem komunismu. Například v Rakousku je srp a kladivo ve státním znaku. Černá orlice drží v drápech nekřížený srp a kladivo, to znamená širší spojení obecně.
Rudá pěticípá hvězda
    Je to další ze symbolů komunismu, má symbolizovat pět prstů dělníkovy ruky. Rudé hvězdy se poprvé spojily s komunismem v době občanských válek v Rusku.
    Všeobecně znak pěticípé hvězdy (ideogram) od pradávna aktivuje v člověku vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a napomáhá také spojovat lidi.
    Viz web polahoda.cz/
    Pěticípá hvězda svým tvarem zobrazuje člověka (hlava a čtyři údy) a je vůbec symbolem člověčenství (pět smyslů - pět lidských plemen – pět pevnin), znamená tudíž laickou vládu z vůle lidu.
    HERALDICKÝ ČASOPIS - 1948 (PDF, 850 kB)
    Viz web www.historie.hranet.cz/heraldika
Internacionála - píseň
    K nejvýznamnějším symbolům komunistů i levice patří píseň „Internacionála“, která bývá zpívána na různých akcích levice. Byla napsána komunardským básníkem Eugène Pottierem v roce 1871. Text:

Text písně

Již vzhůru psanci této země,
již vzhůru všichni, jež hlad shnět!
Teď právo duní v jícnu temně
a výbuch zahřmí naposled.
Od minulosti spějme zpátky,
otroci, vzhůru k cílům svým!
Již chví se světa základ vratký,
my ničím nejsme, buďme vším!

Poslední bitva vzplála,
dejme se na pochod.
Internacionála
je zítřka lidský rod.

Dělníci, též rolníci, bratři,
jsme velkou stranou dělnickou.
Všem lidem jenom země patří
a zahaleči ať již jdou!
Dost napásla se naší muky
vran, supů hejna kroužící,
rozptýlí den příští jich shluky,
věčně vzplá slunce zářící.

Poslední bitva vzplála,
dejme se na pochod.
Internacionála
je zítřka lidský rod.

----------------------------------------

   Moderní provedení vyzařuje víru v lepší zítřky a životní elán: The Internationale Modern Rock Pop Version Chinese French

   Uvedené provedení písně Internacionála je moderní rocková verze zpívaná čínsky a francouzsky. Zazněla na koncertu čínského zpěváka a skladatele Liu Huan, čínský průkopník v populární hudbě. Jednalo se o jeho druhý koncert v roce 2006 v Šanghajském krytém stadionu s kapacitou10.000 osob. Na koncertě byli hosty jeho spolužáci, zpěváci: Sun Nan, Na Ying (jedna z nejlepších čínských zpěvaček v Číně), Warren Mok a Song Zuying.
Viz YouTube https://youtu.be/GQFxUdzT-m0

Dvě červené třešně
Dnes jsou logem a volebním znakem Komunistické strany Čech a Moravy, nikoli symbolem komunismu obecně. Symbol KSČM je odvozen z francouzské bojové písně pařížské Komuny (1866) „Čas třešní“.

Trestní zákon v České republice

V současné době byly neúspěšné snahy o zákaz užívání komunistických symbolů v Česku na veřejnosti. Formulace Českého zákona je obecná a přímo nezakazuje užívání uvedených symbolů, které mají i jiný význam než symboliku komunismu. Citace ze zákona:

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, § 260
(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Ze znění zákona vyplývá, že propagace prosociálního komunismu, liberálního komunismu, komunismu empatiků je v souladu se zákonem. Jedno rozhodnutí o snaze zakázat užívání komunistického symbolu na veřejnosti je v článku: „Rudá hvězda je i symbol svobody, rozhodla policie o mozaice v Semilech“ (2012)

https://zpravy.idnes.cz

Otázka: Nakolik antikomunisté sami porušují tento zákon, když hlásají a šíří zášť vůči skupině osob – vůči komunistům?

»Komunista« - rozdílné výklady pojmu

»Komunista« - rozdílné výklady pojmu

Komunista« patří mezi problematické pojmy pro víceznačnost výkladů, to souvisí s charakterovými vlastnostmi řečníků. Pokud posloucháte někoho hovořit o komunistovi nebo komunistech a nevíte, co tím vlastně míní, je dobré se zeptat řečníka na jeho výklad pojmu komunista. Tím se může předejít zbytečným nedorozuměním. Výklady:

  • Člen komunistické strany – není zákonitost, že členové Komunistické strany Československa byli všichni členy z přesvědčení. Řada členů KSČ byla členy pouze z kariérních důvodů, k čemuž se mnozí po roce 1989 sami bez uzardění v médiích přiznávali.
  • Osoba věřící v komunistické ideály, nezávisle na tom, zda je či není členem komunistické strany či hnutí.
  • Někdy pravičáky ironické či pohrdavé nálepkování levicově smýšlejících osoby nezávisle na tom, zda věří v komunistické ideály či ne.
  • Některými pravičáky nálepkování všech levicově orientovaných osob nezávisle na tom, zda jsou stoupenci komunistických ideálů či ne. Vyhranění pravičáci mnohdy označují i středové nehraněné politiky jako komunistické.
  • Někteří pravičáci v hanlivém významu takto nálepkují všechny, kteří mají odlišné názory i v nepolitické oblasti, aniž ví, jakého smýšlení je tato osoba. Stává se tak, že někoho si onálepkují jako komunista a při tom to může být vyhraněně pravicová osoba. Někteří pojem komunista užívají ve smyslu nadávky.
  • V období socialistické soustavy na „západě“ běžně označovali jako komunisty všechny občany žijící v socialistických zemích, které oni pojmenovávali jako komunistické země. Pojem odvozovali od nadvlády komunistů.

»Neokomunista« - nálepka

»Neokomunista« - nálepka

Neoficiální výklad – pojem nejčastěji užívají vyhranění pravičáci pro středové nevyhraněné politiky, případně „nálepka“ pro všechny politiky nemající vyhraněné pravicové názory. V době publikování této stránky tento pojem ve Wikipedii není uveden.

»Antikomunista« - příčiny antikomunismu

»Antikomunista« - příčiny antikomunismu

Opakem komunisty vyzvedávajícího ideály komunismu je antikomunista nesmiřitelně zavrhující tyto ideály. Příčin antikomunismu je více:

Sebeobhajoba
Anikomunisté mnohdy nevědomky svým antikomunismem obhajují správnost vlastního egoistického chování. V případě, že by připustili správnost komunistických idejí, museli by sami sobě přiznat, že jejich egoistické chování je špatné. Mezi základní psychické potřeby patří potřeba sebeúcty. Svým antikomunismem si tak vyvolávají sebeúctu: „Neegoistické komunistické chování je špatné, proto moje egoistické chování je dobré.
Komunistfobie
Jde o iracionální strach, který je nepřiměřeně velký. Situace, představy spojené s komunisty či komunismem vyvolávají silnou úzkost až záchvaty paniky a vede k vyhýbání se těmto situacím. Komunistfobie může být vypěstovaná v dětství antikomunistickými rodiči. Pravděpodobně se jedná o výjimečné případy. V současné společnosti komunistfobici nevzbuzují u veřejnosti velkou pozornost, splývají s jinými antikomunisty. Antikomunisty bývají komunistfobici oceňovaní.
Negaholismus
Je to vypěstovaná psychická potřeba mít svého „nepřítele“. Obecně negaholismus bývá u úzkostných osob, které nepřipouštějí existenci úzkostí z vlastních psychických problémů. Když ze svých úzkostí obviňují druhé, „mají z nich strach“, žije se jim lépe. Zbavují se tak zodpovědnosti za vlastní úzkosti sami před sebou. Pokud by přestaly existovat osoby, které označují jako své nepřátelé, snadno si najdou náhradu – jiného svého „nepřítele“. Takový „nepřítel“ je něco jako obětní beránek, přebírající příčiny úzkostí na sebe.
Projekce
Promítání vlastních negativních charakterových vlastností (egoistických) do komunistů. Když někteří antikomunisté uvádějí, že komunisté „jsou nesnášenliví, závistiví, pokrytečtí“, tak popisují vlastní obraz v zrcadle. Můžeme pozorovat, že obdobné vlastnosti připisují i řadě jiných osob.

Náboženství a komunismus

Náboženství a komunismus

V antagonistickém rozporu je filozofie marxismu a náboženské ideje, protože jde o antagonisticky rozdílná základní filozofická východiska, která se týkají zrodu světa a vztahů k němu.

Jinou záležitosti je vztah komunismu a náboženství. Samotná idea komunismu je v antagonistickém rozporu s pravicovými idejemi, které levicové ideje považují za zlo. V obecné rovině komunismus a náboženství v rozporu není – podmínkou komunismu není ateismus ani marxismus. Komunismus může vzniknout i bez marxismu.

Řada věřících se sdružuje v politických stranách a tím se vytváří kombinace. Vyhraněná levicová strana věřících není v rozporu s komunismem, avšak v pravicová strana věřících je v antagonistickém rozporu s komunismem.

Další otázkou je vztah církví ke komunismu. Podle toho, jak se většina církví v České republice staví k „církevním restitucím“, tak lze usuzovat, že zejména Římskokatolická církev je založená na soukromém vlastnictví a soukromém podnikání – její současný organizační systém nemůže existovat v komunismu, kde nejsou toky peněz. Proto Římskokatolická církev se nikdy nesmíří s možnosti existence komunismu, dokud komunismus nebude ve Vatikánu. Dle bible Ježíš nikdy nevlastnil hmotné majetky, jeho chování odpovídá nábožensky komunistickému. Vatikán měl by být první komunistickou zemí. Křesťanská láska a milosrdenství by měly jít ruku v ruce, proto nejsou v rozporu s komunismem.

Ježíšovo přikázání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec.“ Místo toho křesťanský Vatikán je silně mamonářský a monarchistický. „Vatikánská banka byla zapletena do velkých politických a finančních skandálů a byla podezřelá ze spojení s mafií“ – viz Wikipedie. Mamon církve odsuzoval mistr Jan Hus a prvotní husity lze považovat za aktivní stoupence komunismu.

     Z křesťanského pohledu lze komunismus považovat za naplnění milosrdenství. Egoističtí křesťané s tímto názorem nesouhlasí pro svůj egoismus, proto Bohu obětují místo srdce peníze, které milují nadevše - kupují si Boha.

Tomáš Akvinský v Summě teologické říká: „Milosrdný je ten, kdo má bědné srdce, kdo je jat smutkem z bídy druhého, jako by to byla jeho vlastní bída. A z toho následuje, že se přičiňuje k zahnání bídy druhého, jako bídy vlastní: a to jest účinek milosrdenství.“

Dle současné psychologie se dá říci: „Tomáš Akvinský vyzvedává projevy empatie.“


Čárka

Autor:
Publikováno:
Aktualizováno: 24. 03. 2022

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika