Levicové obzory

www.levice.info


 Levice
  Tlačítko tiskárny    Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Komunismus – pohled na pojem komunismus z levice a pravice


Subjektivní pohled z levice a pravice na výklad pojmu »komunismus« - zatracovaný a obdivovaný, zelený, liberální; ideologie, zřízení, hnutí, egoistické a prosociální chování působící na vnímání aj.


Obsah stránky - Komunismus

K.: pojem, vnímání, etymologie, synonyma
K.: symbolika, symboly, znaky, zákon
K.: rozdílná vnímání vize
K.: rozdílná vnímání atributů
K. a náboženství
K. a Listina základních práv a svobod
K. a Ústava České republiky
Komunistická hnutí - obecně
K.: směry hnutí podle strategií
Historie komunistického hnutí
K. ideologie - filozofie
K. propaganda
K. strana
K. historické dokumenty
K. organizace
K. režim, zřízení, stát
Zelený komunismus
Hledanost pojmu »komunismus« na internetu

Prosociálně prosociální komunismus

Prosociální svobodný kmunismus

Anotace k prosociálnímu komunismu

Červená pěticípá hvězda a uvnitř řecké písmeno Ψ symbolizující psychologii.

Strategickým východiskem prosociálního komunismu jsou soudobé poznatky z psychologie o prosociálním chování. Pojem prosociální chování pochází ze škály sociálního chování: asociální – sociální – prosociální.

Zařadit tento směr jako budování komunismu zdola? Do určité míry ano, v první fázi, než začne levice trvale vyhrávat ve volbách zákonodárců. Pak dojde k budování shora demokratickou cestou.

Z tohoto důvodu je logické kdy znakem prosociálního komunismu bude červená pěticípá hvězda se zlatým řeckým písmenem Ψ, které často bývá bráno jako symbol psychologie.

Mezi hlavní pojmy prosociálního komunismu patří prosociálnost, prosociální chování a výchova k prosociálnímu chování. Aneb, s egoisty se svobodná (liberální) společnost vybudovat nedá.

Cíl prosociálních komunistů ve vzdáleném časovém horizontu

Strategickým cílem komunistického hnutí je svobodný mírumilovný a sociálně spravedlivý komunismus, tj, společnost se společenským vlastnictvím výrobních prostředků, společnost rovnoprávných obyvatel schopných vytvářet si vlastní názory a asertivně je prosazovat. (Individualita osobnosti nebude potlačována, naopak co nejvíce rozvíjená včetně vyšších sociálních schopností a dovedností. Egoismus je projev nedostatečně rozvinuté osobnosti v sociální oblasti.)

Strategický problém

Klíčovým problémem je velké množství egoistů ve společnosti:

- V demokratických volbách brání vítězství levice a otevřeně podporují existenci kapitalistického zřízení.

- Místo týmové spolupráce v samosprávách jsou soupeřiví.

- Cílevědomě odmítají rovnostářství a prosazují nerovnost vyplývající ze soupeření.

Kupecké váhy pro vážení faktoru ovlivˇˇnující rozvoj vyšších sociálních schopností a dovedností.

Strategický plán v krocích

1. Všestranná osvěta o škodlivosti egoismu a o významných výchovných chybách rodičů.
     Ideálem je prosazení výuky rodičovské pedagogiky v rámci všeobecného vzdělávání.

2. Trvalá a silná převaha levicových stran a hnutí v demokracii.
     Základem je dominantní převaha občanů voličů s prosociálním chováním.

3. Masové budování samosprávných firem se společenským vlastnictvím výrobních prostředků.
     Tím se začnou vytvářet nové výrobní vztahy, což plně odpovídá modelu hybných sil ve společnosti a popisování, jak jedna ekonomická formace přechází ve duhou, viz Manifest komunistické strany – základní historický komunistický dokument

4. Porážení kapitalistických firem samosprávnými firmami demokratickou cestou.
     Protože socialistické samosprávné firmy budou z pracovního trhu odčerpávat hlavně osoby s prosociálním chováním a levicoví spotřebitelé začnou upřednostňovat zboží ze samosprávných firem, začne být v soukromých kapitalistických firmách špatné kulturní prostředí, tím se výrazně zhorší jejich konkurenceschopnost a začnou samy krachovat. Tudíž nebude potřeba soukromé kapitalistické firmy vyvlastňovat.

5. Budování komunistického svobodného a mírumilovného systému
     Osoby s prosociálním chováním nebudou svobody zneužívat, tudíž nebude potřeba mocenského aparátu. Z tohoto důvodu je takové budování komunismu zcela v souladu s mezinárodními úmluvami, s lidskými i dětskými právy.

Kupecké váhy vážící výchovné faktory v komunismu.

Propracovávat podrobnosti, jak to bude v komunismu přesně fungovat je dnes předčasné. Důležité je propracovávat krok první, bez něho nebudou následující.

Manželé si plánují postavit dům, nakoupili lustry, koberce, nábytek, záclony, obrazy. Protože dům nepostavili, nemohli nakoupené věci do nového domu dát, jen o domu snili. Důležité je postupovat krok za krokem.

Klíčové pojmy

Prosociálnost

Vyznačuje se pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem. Tímto chováním člověk nepřináší užitek pouze sobě samému, ale i jiným lide – je to lidská prosociálnost. Synonymum prosociálnosti je nezištnost.

Prosociální chování

Psychologický pojem pro nejvyšší úroveň sociálního chování, kdy osobě je přirozená prosociálnost. Za své soukromé služby neočekává protislužby nebo materiální odměny. Vnitřní psychickou odměnou je libý pocit z pomoci bližnímu a vnější odměnou je morální uznání ze strany okolí. Hodnotově odpovídá levicovému chování. Jinými slovy lze prosociální chování označit jako projev vysoké emoční inteligence (EQ).

(Nezaměňovat s altruistickým chováním. Altruismus bývá nezištný převážně sebeobětováním pramenící z dodržování morálních kodexů. Časté u některých věřících, kteří se altruisticky chovají s očekáváním odměny od Boha.)

Graf znázorňující rozvoj sociálních schopností.

Prosociální chování z pohledu různých odborností

Pedagogika
V pedagogice prosociální chování odpovídá projevům rozvinutých vyšších sociálních kompetencí.
Personalistika
V personalistice firem prosociální chování se bere jako projev vysoce rozvinutých měkkých sociálních schopností a dovedností (soft skills).
     V současnosti u významných firem top manažeři stále více dbají na rozvíjení firemní kultury, která výrazně ovlivňuje kvalitu i produktivitu práce a vede ke snižování zbytečných ztrát ve firmě. Na internetu se dnes můžeme dočíst, že ziskovější je firma s kulturou spolupracovní (odpovídá prosociálnímu chování) než kultura soupeřivá (odpovídá egoistickému chování). Z toho vyplývá, že ve velkých kapitalistických firmách s vysokými nároky na spolupráci zaměstnanců je egoistické chování nežádoucí. Tam přestává platit, že s ostrými lokty dojdeš nejdál.
Marxismus
V marxistické filozofii se přímo o prosociálním chování nehovoří, avšak nepřímo lze odvodit, že marxisté prosociální chování přisuzují dělnické třídě, lidu. (V komunistickém manifestu se otevřeně egoistické chování přisuzuje osobám vlastnícím výrobní kapitál.)
Sociologie
V sociologii se teprve začíná objevovat pojem prosociální chování. https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/
Politologie
V politologii je pojem prosociální chování spíše neznámý.
Historie
V současnosti na internetu se nedaří nalézt historické téma: „vliv prosociálního chování na dějinné události“ v rámci „dějin mentalit“ či „dějin každodennosti“.
Psychologie vývojová a personální
Přirozené prosociální chování pramení z rozvinutých vyšších sociálních schopností a dovedností, zejména z empatie. Vidí-li osoba s empatií někoho trpět, do určité míry pociťuje vnitřní utrpení, což ji motivuje trpícímu pomoci. Vidí-li egoistická osoba někoho trpět, žádný vnitřní pocit utrpení se neobjeví, proto vnitřně necítí potřebu pomoci, leda za protislužbu nebo zisk, případně ze sympatií, nepomáhá ze soucitu.

Výchova k prosociálnímu chování

Velkou míru empatie mívají nezkažení psi. Když je páníček smutný, snaží se ho utěšit, když má radost, raduje se s ním. Bohužel, řada dospělých lidí v emoční oblasti je na tom hůře než psi a nic jim nepomůže ani sebevětší řada titulů obalující jejich jména. Příčinou obvykle jsou výchovné chyby rodičů z nevědomosti.

Ony vyšší sociální schopnosti a dovednosti se rozvíjejí hlavně v předškolním věku vhodnými stimulacemi za příznivých předpokladů. Jedním z nich je citové uspokojení. Když dítě není citově uspokojováno, stará se především o citové uspokojování vlastní a potřeby druhých ho nezajímají. Tyto schopnosti se v mozku programují na úrovni nervových spojů, které se vytvářejí vhodnými stimulacemi při vhodných podmínkách.

Batolata mají v genetickém programu dispozice k empatii i pomáhání druhým. Když citově uspokojené batole vidí maminku nebo jiné batole nešťastné, často se snaží o utěšení. Velký mozek u batolat ještě bývá nepopsaným listem papíru. To lze přirovnat k novým počítačům v minulosti, kdy člověk kupoval osobní počítač, býval jen se základním programovým vybavením, bez aplikací, ty musel každý sám nahrávat. Tak je tomu i s empatií ve velkém mozku – musí se tam nejdříve naprogramovat, aby fungovala. Rodiče mají napomáhat svým dětem ony psychické aplikace (sociální schopnosti) naprogramovat.

Mezi významné faktory pomáhající rozvíjet základy vyšších sociálních schopností patří v raném dětství tzv. synchronie pozornosti a prožívání mezi matkou a dítětem, tedy soulad společně zaměřené pozornosti a společně sdílené emoce a jiné prožitky. Ne každá matka se takovou synchronii snaží, mnohé se spokojují s materiálním zabezpečením dítěte.

Pokud dítě dlouhodobě svými aktivitami se nedokáže alespoň minimálně citově uspokojovat, dochází ke ztrátě zájmů o mezilidské vztahy a začne se uzavírat do sebe.

Rodina, zejména rodiče jsou hlavním socializačním činitelem v procesu socializace dítěte, pro malé dítě jsou hlavními představiteli lidské společnosti. Klíčovým problémem je nevědomost rodičů, kteří nedovedou odhalit, že jejich děti chronicky citově strádají a místo citového uspokojování je uspokojují materiálně. Mezi projevy citového strádání patří zlobivost, hašteřivost, popichování – výprask pro tyto děti je citovou odměnou nikoli trestem.

Mnoho škod na dítěti napáchají rodiče, kteří svému dítěti vštěpují, že je nejlepší. I nadané dítě narazí na hranice svých možností a pak se jejich představa své výjimečnosti hroutí. Pro některé to může znamenat z jejich pohledu životní tragedii.

Odkazy - články o výchově směřující k plnému rozvoji osobnosti a o výchovných chybách rodičů

Citová deprivace
cs.m.wikipedia.org/wiki/

Nedostatek úplně první lásky: prapříčina problémů (2015)
www.vitalia.cz/clanky/nedostatek-uplne-prvni-lasky-prapricina-problemu-v-dospelosti/

Emoční potřeby dítěte a důsledky jejich deprivace (2017)
www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/psychicke-problemy-ditete/emocni-potreby-ditete-a-dusledky-jejich-deprivace.shtml

Absence citové vazby poznamená dítě na celý život (2014)
www.nadacejt.cz/absence-citove-vazby-poznamena-dite-na-cely-zivot-t16.html

Komunikace dotykem – dotyková terapie (2014)
Poslední výzkumy mozku hovoří o tom, že schopnost připoutání se, je největší do 2 až 3 let života dítěte. .... Jak uvádí M. Vágnerová (2000, s.45) „důsledkem deprivace může být zpomalení nebo deformace vývoje.
informace.nahradnirodice.cz/odstranovani-priznaku-psychicke-deprivace

Miminka dotyky potřebují, ovlivňují dokonce jejich geny
ona.idnes.cz/miminka-chovani-drzeni-dotyk-ovlivnuje-hormony-ftr-/deti.aspx?c=A171211_213032_deti_haa

Kontaktní rodičovství: intuice nebo výchovná metoda?
motherclub.cz/kontaktni-rodicovstvi-intuice-nebo-vychovna-metoda/

Láskaví rodičia majú najšťastnejšie deti
Láskavý prístup rodičov k deťom od narodenia dokáže zlepšiť celý neskorší život detí. Podľa vedcov sú v živote šťastnejšie a vyrovnanejšie.
eduworld.sk/

Objímate svoje deti často? Ak nie, mali by ste o sile dotyku vedieť viac
eduworld.sk/

Chcete vychovať šťastné dieťa? Dodržujte tieto 3 veci!
www.zenskeveci.com/

Poznámky

Pro snazší porozumění základním vztahů bylo upuštěno od podrobnějšího škálování osob. Samozřejmě platí:

a) Vyhraněné typy jsou zidealizované krajnosti, osoby takových krajností v reálu nejsou.

b) V současné době většina občanů se nachází mezi těmito krajnostmi

c) Lidstvo se může tomuto ideálu stale více přibližovat, i když absolutního ideálu nikdy nedosáhne.

Postkomunismus

Postkomunismus

Pojem je užívaný vyhraněnými antikomunisty, kteří pod pojmem komunismus vnímají zřízení ovládané komunisty – obvykle socialistické zřízení.

Ze své pravicové vyhraněnosti vnímají i politiky z politického středu jako komunisty. Proto současné kapitalistické zřízení označují jako postkomunistické.Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 31. 12. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych