Levicové obzory

www.levice.info


Hierarchie webu
 ➔ KSČM

Kreativní návrhy k organizování sjezdu KSČM 2018, 2020

Kreativní návrhy k organizování sjezdu KSČM 2018, 2020

Článek byl napsán k přípravě minulého sjezdu. Je však poplatný přípravě nového sjezdu 2022.

Smajlíci o organizování sjezdů: Kupředu, levá.

Když se jede ve vyjetých kolejích, nelze očekávat změnu směru - k dalšímu volebnímu propadu.

Vzhledem k průběhům minulých sjezdů KSMČM mám oprávněné obavy, že krizový sjezd 2018 poběží ve vyjetých stereotypech. Mimo klasických všeobecných nekonkrétních proklamací o tom, co je třeba dělat, nepřinese nic výrazně nového a zodpovědnost za volební výsledky sjezd hodí na základní organizace. Jenže, ze základních organizací byli do vedení KSČM delegování ti "nejlepší", elita strany a členové základních organizací oprávněně od této stranické elity očekávají, že stranu vyvede z krize. Tím se vytváří bludný kruh.

Případně hodit výběr strategie strany na mladé, jejich zvolením do vedení strany = ztráta času jednoho sjezdového období. Když mladí přijdou s výraznými programovými změnami, nejdříve je musí schválit sjezd = ztráta času jednoho volebního období. Dohromady promarněná šance minimálně dvou volebních období.

Obsah stránky - Eurovolby 2019 KSČM

* Předmluva
* Stabilizace či rezignace členské základny?
* Negativní jevy v aparátu KSČM
* Konstruktivní návrhy k organizaci sjezdu 2021

Stabilizace či rezignace členské základny?

Podle obsahu povolebních Haló novin to vypadá, že v partaji povolební bouře ustávají a straníci se uklidňují plánem krizového sjezdu již na jaře 2018. Nejspíše členové KSČM nyní očekávají od sjezdu, že krizový sjezd volební krizi vyřeší. Sjezd mnozí personifikují, zapomínají, že sjezd je jen množina delegátů na jednom místě. To znamená, že krizi musí řešit samotní delegáti a na to by měli být předem připravení a nečekat, co sjezd přinese - co přinesou ti "druzí". Z pohledu druhých je každý delegát ten druhý. Proto na sjezd delegáti mají přijet řádně připraveni, mít již dopředu prostudované různé alternativní návrhy, aby je mohli předem v klidu posoudit. Na sjezdu pak mají delegáti vybírat ty nejlepší návrhy.

Takový byl postup komunistů na druhém sjezdu Svazu komunistů v r. 1847, kdy sjezd trval několik dnů, než si účastníci sjezdu vše vyříkali. V posledním období komunistické sjezdy mi připomínají spíše sjezdy rezignovaných kývačů hlav a výsledky diskutérů, jako když hodíte hranatou dlažební kostku do rybníka: Vytvoří se kola kulatá a vzápětí se hladina uklidní a je jako dřív.

Klíčový problém vnitrostranické organizovanosti vidím v negativních projevech skupinového myšlení, které se ve straně projevuje již dlouho. Obecně o těchto projevech je dnes na internetu řada fundovaných článků, včetně vhodných opatření. (Kdo je nehledá, ten je nenajde.)

KSČM dlouhodobě vykazuje znaky negativních projevů skupinového myšlení, které brzdí rozvoj teoretických základů strany a tlumí iniciativy mladých členů strany. Inovacemi ve straně nemyslím ústup od komunistických idejí či užívání prázdných populistických hesel. Inovacemi myslím kvalitnější vědecké doložení komunistických idejí - humánní a liberální komunismus v souladu s lidskými právy. Letošní volební propad považuji za důsledek zastaralosti teoretických základů nejen KSČM, ale celé levice, které neodpovídají současné společnosti.

Negativní jevy v aparátu KSČM

Jevy je třeba správně pojmenovávat. V některých kritických článek členů KSČM jsou některé jevy popsány bez konkrétního pojmenování. Dnes platí: "Co nemá jméno, neexistuje." Negativní projevy skupinového myšlení obecně:

Iluze jednomyslnosti
V zájmu zachování shody ve skupině, řada členů skupiny potlačuje si své názory. Představy o názorové jednotě skupiny mnohdy vedou k tomu, že členové skupiny schválí jednomyslně nějaký návrh a ve skutečnosti může většina členů skupiny si myslet, že se jedná o návrh nerozumný.
Víra v dokonalost idejí skupiny
Slepá víra blokuje rozvoj teoretických základů skupiny a často vede k dogmatičnosti.
Samozvaní ochránci skupiny
Někteří členové skupiny se seberealizují ve skupině tím, že hrají roli velkých strážců čistoty idejí skupiny. Mimo jiné, chrání skupinu před vědeckými a praktickými informacemi, které jsou v rozporu s konzervativními idejemi skupiny. Při svém vystupování většinou užívají pseudoargumenty a často se zaštiťují "většinou" či jmény klasiků. Svým vystupováním však brzdí rozvoj skupiny v teoretické oblasti. Například při vyhodnocování diskusí z konferencí vyřazují kritické příspěvky, jako byla varování před hrozbou propadu ve volbách a potřebě mít preventivně připravený krizový plán.
Slabé vyhledávání informací
Většina skupiny spoléhá na druhé, že oni vyhledávají a zpracovávají nové informace. Jenže sami se stávají pro druhé těmi druhými.
Jednota skupiny
Jednota skupiny má své klady, ale i zápory. V rámci zachovávání jednotného myšlení se ke schvalování (členské schůzi, konferenci, sjezdu) předkládá pouze jedna alternativa. V rámci jednoty bývá i absence náhradních plánů. Správně vedení strany má mít v záloze alternativy minimálně dvě, pro případ propadu ve volbách a pro případ členství ve vládě. (Propad ve volbách přináší straně i finanční problémy se kterými je dobré preventivně vždy počítat. Připravený nebývá zaskočen.
Názorová uzavřenost skupiny
Dlouhodobě existující skupina s malou obměnou má sklon se uzavírat do toku vlastních informací, které časem vytvářejí umělý obraz o reálném světě. Dochází tak k odtržení filozofie skupiny od reality.
Stereotypy
Ve skupině bývá sklon k vytváření stereotypů. Některé jsou kladné, ale některé záporné. Například kritické návrhy na konferencích a sjezdech se neřeší přímo na místě, ale zahrnují se do příspěvků jen globálně a až později vyhodnocuje je jen malá skupina, nikoli členové schůze, konference, sjezdu. Pohodlným zlozvykem se stává, že vystupující se ani nedozví, jak bylo s jeho návrhy naloženo. Takový přístup vede k dlouhodobému tlumení iniciativy i u ostáních: "Má význam s něčím vystupovat? Podívej se, jak dopadl ……"

Konstruktivní návrhy k organizaci sjezdu 2021

Navrhuji jedno z opatření před negativními projevy skupinového myšlení ve stranických orgánech: Delegátům krizového sjezdu KSČM 2018 předložit několik alternativních návrhů řešení volební krize, které by byly vypracovávány samostatně. Delegáti sjezdu tak budou mít možnost fundovaně se rozhodovat a zvolenou strategii dat přímo do usnesení sjezdu KSČM.

Možnosti: Vedení strany pověří několik samostatných skupin, stávající ideové "zázemí", svaz žen, komise mladých, případně požádat levicový Klub společenských věd, atd. Nebo, každý kraj vytvoří vlastní pracovní skupinu, která samostatně vypracuje návrhy pro sjezd.

Nejedná se o soupeření, které by rozdělovalo jednotu strany, ale systematickou kolektivní tvůrčí práci. Jako když skupina cestovatelů dostane se v divoké přírodě do členitého nepřehledného terénu a potřebuje najít optimální cestu ven. Domluví se, rozdělí se na skupinky a každá se vydá jiným směrem. Pak se skupinky sejdou, a na základě získaných informací kolektivně vybírají optimální společnou cestu, aniž by jednotlivé skupiny soutěžily, která našla lepší cestu. Tomu se říká týmová spolupráce.

Ideální je, pokud vypracované návrhu budou k dispozici členům KSČM ještě před výročními schůzemi. Karel Marx a Fridrich Engels sepisovali Manifest komunistické strany jen krátkou dobu. Plánovaný sjez má rozhodovat již o konkrétních cestách, východiscích, scénářích. Ztrátou drahocenného času by bylo, kdyby sjezd byl pouze hodnotící, obviňující, hašteřící se bez konkrétního strategického řešení volební krize.

Vhodné je, pokud se každý návrh vejde na A4. Mnohostránkové práce hodně lidí děsí a při čtení obsáhlých statí plných slovního balastu čtenářům často unikají ty podstatné informace.

Dnes je v řadách KSČM plno vysokoškolsky vzdělaných členů, kteří mají zkušenosti s vypracovávání diplomových prací. Zde toho mohou využít. Zadané téma je jednotné: Východiska pro cestu z volební krize KSČM (teoretická část) a scénář cesty z krize (praktická část). Preambule návrhu by měla obsahovat co nejstručnější popis rámce řešení. A vše na jednu A4. Je to náročné, ale reálné.

Stanislav Hendrych
člen KSČM


Publikováno:
Aktualizováno: 21. 4. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika