Web - Levicové obzory

 
29. 7. 2017

Kritické myšlení - dobré myšlení, musí být však natrénované


OBSAH

* Úvod

* Kritické myšlení

* Co víme o samotném lidském myšlení?

* Může myšlení bolet?

* Ovlivňují nálady myšlení? - úzkost, zlost, smutek, radost, síla emocí, sebedůvěra, Dysforie

* Myšlení bez mantinelů

* Pluralitní myšlení

* Konvertibilní a divergentní myšlení

* Dichotomické myšlení

* Mezioborové myšlení

* Spekulace

* Rozvoj kritického myšlení

Úvod

Kdo má rozvinuté kritické myšlení nenechává se tak snadno zmanipulovat jinými lidmi. Samostatné kritické myšlení je cestou k odstranění rozšířené dogmatičnosti, konzervativnosti a nepružnosti v levici. Kritické myšlení zahrnuje různé druhy myšlení nižších úrovní. Máte děti a rozvíjíte u nich kritické myšlení? Ve škole je tomu nenaučí.

      "Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou."

Sokrates

Kritické myšlení - psychologický pojem


Sousloví vyvolává dojem, že jde pouhé kritizování. Není tomu tak. Takto je označováno myšlení samostatně zkoumající nové informace a nové podněty z různých pohledů. Součástí kritického myšlení je schopnost pružně korigovat své představy o podstatách a jevech tak, aby co nejvíce odpovídaly známým informacím. To není bezzásadovost, ale pružný vývoj osobnosti.

Rozvíjejte kritické myšlení a přemýšlejte, i když mnohdy přemýšlení bolí. Je to nesmysl, že přemýšlení bolí? Jak může přemýšlení bolet? Je to nesmyslná otázka? Některá promýšlená témata mohou vyvolávat silné úzkosti. Překročí-li určitou sílu, začnou se projevovat křečovitými stahy hrudních svalů, které působí bolestivě. Mezi bolestná témata některých sob patří přemýšlení o vlastní smrti, ke které jednou nevyhnutelně dojde.

Přemýšlejte i při čtení stránek nejen tohoto webu. Čím více máme informací, tím více se přibližujeme k pravdě. Absolutní pravdy nikdy nedosáhneme, Sokrates to vyjádřil slovy: "Vím, že nic nevím." Vzhledem k jeho stylu výuky se tento výrok týkal absolutního poznávání pravdy. Povrchní filozofové výrok považují za záměrný logický paradox.

Co víme o samotném lidském myšlení?


Velkým společenským problémem je dogmatismus jako charakterový rys. Jde o nekritické přejímání hotových teorií, kodexů, principů a jejich doslovné prosazování v životě.

Kdyby stačilo pouze si říci "budu kriticky myslet", tak by neexistovaly současné kurzy kritického myšlení. Kritické myšlení je podmíněno schopností různých druhů myšlení, které člověk získá určitým tréninkem. Kritické myšlení se nedá nabiflovat. Nabiflovat se dají pouze výklady o kritickém myšlení.

Nebiflovat, trénovat.

Může myšlení bolet?


Za bolesti jsou úzkosti z nejistoty, že nejme dokonalí, že nemáme pravdu, že jsme se hluboce mýlili, … Při silných úzkostech se stahují svaly hrudníku natolik, že to může způsobovat bolest.

Ovlivňují vnitřní prožitky myšlení?


Emoce, city, pocit vitality aj. vytváří prostředí, v němž přemýšlíme. Lidský život je pestrý, přináší nepřeberné možnosti. Jenže v množství informací mnohdy zanikají ty nejvýznamnější, proto jen stručně.

Úzkost
- zvyšuje sklon přemýšlet o drobných problémech jako by to byly velké. "Líbí se mi samotný program komunistů. Když by komunisté zvítězili, je zde nebezpečí, že nastolí diktaturu, budou se mstít a násilně vyvlastňovat."
Zlost
- zvyšuje sklon myslet rychle a hledat rázná řešení bez domýšlení. "Raději zvolím komunisty, aby to vzali pevně do rukou a udělali tady pořádek."
Smutek
- zvyšuje sklon přemýšlet skepticky, přeceňuje rizika. "Líbí se mi program komunistů. Jestli půjdu volit či ne, stejně nic nezměním. Tak proč jít k volbám?"
Radost
- zvyšuje sklon přemýšlet optimisticky, podceňuje rizika. "Líbí se mi program komunistů, každý hlas je dobrý, půjdu je volit."
Velmi silné emoce
- člověk přestává rozumově myslet a začne jednat a chovat se pod vlivem emocí. Na volby se prostě zapomene.
Velmi malá sebedůvěra
Příklad myšlení: "Myslím si, že mám sice dobrý nápad v rámci předvolební kampaně, ale určitě nebude tak dobrý, jak si myslím." Velice často nepřijde se svým nápadem, i když by byl sebelepší.
Nezdravě velká sebedůvěra
Příklad myšlení: "To, že můj nápad s tímhle druhem předvolební kampaně neuspěl, není moje chyba. Soudruh X mne měl důrazněji upozornit na chyby mého nápadu." Prostě zdary jsou vždy jeho a za všechny nezdary mohou druzí. "Že včas upozorňoval? Soudruh X měl upozorňovat důrazněji."

Dysforie - emoce levičáků?

V dnešní době je zajímavé prožívání označované jako dysforie. Představte si, že prožíváte koktejl úzkostí (obavy) + smutek (skepse) + vnitřní nespokojenost. Toto ladění je nepříjemné, na jedné straně nutká osobu k činnosti, na druhé straně pro skepsi nevidí východisko. Indicie ukazují, že takové prožívání má dnes velké množství levicově orientovaných voličů. Na jedné straně jsou nespokojení se současným stavem a na druhé straně nejdou volit, protože prožívají pocit poraženosti a jít volit považují za marnost. A nyní si ještě představte, že taková osoba se přece jen přiměje jít na komunistický předvolební mítink a tam uslyší od kandidátů samé nářky pronášené jako pohřební řeč. Občanstvo České republiky je známo svou špatnou náladou.

Málo kdo ví, že k dobré náladě přispívá citové uspokojování a dvacetiminutový svižný a příjemný pohyb. Kolik občanů citově strádajících ví, jak se cílevědomě citově uspokojovat? Pravicově orientovaní občané se citově uspokojují nejčastěji konzumem. Levicově orientované občany konzum citově neuspokojí. Kdyby komunisté napsali na svých letící návody na citové uspokojování, možná by přišlo k volbám mnohem víc levicových občanů

Myšlení bez mantinelů


Pro ryze logicky myslící osoby je tato kapitola nepochopitelná. Pokud vydrží, jednou pochopí.

Současné vzdělávání ve školách je založeno především na vštěpování šablon, na rozvoji reprodukční inteligence. Žáci se učí konkrétním metodám myšlení tak, že jim stačí dosazovat proměnné. Přírodní i sociální zákonitosti jsou jim předkládány hotové. U žáků tím následně vyhasíná geneticky daná potřeba zkoumat nové, objevovat nepoznané. Žákům se vtiskují mantinely poznávání. To je důvod, proč na největší objevy přicházeli laici, amatéři. Překročili pomyslnou vštípenou hranici, protože nevěděli o její "existenci" a nevěděli, že ze stávajícího vědeckého pohledu to nejde.

Sokratovo učení je založeno na jiných zásadách. Určitou pedagogickou manipulací Sokrates naváděl své žáky, aby sami objevovali určité zákonitosti a porozuměli jim - "Aha, tak je to, už tomu rozumím." Vedl své žáky k rozvíjení analýz vhledem - osobním prožitkem, který je slovy nepřenositelný. To je také důvod, proč nezanechal po sobě své učení v psané podobě." Dlouho jsem přemýšlel o známém výroku: "Vím, že nic nevím."

Logická analýza výroku "Vím, že nic nevím."

Jde o výrok. Z logického pohledu, když alespoň vím, že nic nevím, tak to znamená, že alespoň toto vím. Tak vím alespoň něco a již nemohu tvrdit, že nic nevím. Z toho vyplývá, že výrok je logický nesmysl - chyták.

Z pohledu prosté logiky "jde o logický nesmysl" a tím to končí.

Vhledová analýza výroku "Vím, že nic nevím."

Kdo není svázán přísnou logikou, může si položit otázku: "Existuje jiná možnost výkladu výroku?"

a) Zvláštní jev lze pozorovat ve vývoji myšlení geniálních (osvícených) malířů. Je tam víc než logika.

1. fáze
V počátcích tvorby malíři se snaží jednoduše zachytit to, co vnímají.
2. fáze
Pokročilejší malují složité obrazy, v nich zachycující složitost různých vztahů.
3. fáze
Když malíř dosáhne porozumění vhledem, začne opět malovat vše jednoduše, ale maluje úplně jinak, než na počátku - maluje geniálně. V jednoduchosti dovede zachytit podstatu, kterou vyjadřuje obrazem tak jednoduše, že divák si řekne, to je tak jednoduché, že to dovedu namalovat také. Myslí si to do okamžiku, než sám zkusí malovat.

b) Ve svých zápiscích mistři bojových umění mívají heslovité záznamy, které nemají doslovný význam, jak si mnozí nezkušení myslí, ale jsou to mnemotechnické pomůcky k zapamatování si určitých prožitků ze cvičení. Například: "V měkkosti je tvrdost a v tvrdosti je měkkost." Kdo k tomuto prožitkům nedospěje vlastním cvičením, neporozumí. (Osobní zkušenost s učením se čvičení Tchaj Ťi Čchüan.)

c) Pokud je uvedený výrok jen záznamem prožitku, jaký asi měl Sokrates prožitek? Po dlouhém rozjímání jsem možná na to přišel. Vedle kvantitativního poznávání existuje kvalitativní poznávání - poznávání do hloubky. Například Zkusím to vysvětlit, upozorňuji, i zde platí, že stohy knih nenahradí jediný prožitek.

   

Často denně chodíte kolem nějakého stromu a říkáte si, tento strom znám. Co to znamená, znát? To neznamená jen pár povrchních informací, ale znát všechny informace o stromu, oblasti informací ani zde nevyčtu:

 1. Běžně známe, místo, kde roste, zhruba jeho tvar a zhruba jeho život v průběhu ročních období.
 2. Jaké jsou vlastnosti dřeva? O to se zajímají zejména stolaři.
 3. Jaký je průběh života stromu? V letokruzích lze číst zajímavé informace o životě stromů. Samostatná oblast poznávání.
 4. Jaký je život v koruně stromu? O to se zajímají biologové, hnízda ptáků, hmyz, škůdci.
 5. Jaký je přínos stromu pro včely? O to se zajímají včelaři.
 6. Jak je strom zajímavý z estetického pohledu? To bývá zájmem malířů a fotografů.
 7. Neohrožuje lidi? To zase zajímá osoby zajímající se o bezpečnost: není kmen prohnilý? Nehrozí pády suchých větví? Nezasahují větve do elektrického vedení?
 8. Je-li strom v blízkosti menší budovy, neohrožuje statiku budovy? O to se zajímají statici, kořeny mohou porušit základy budovy.
 9. Odkud strom pochází, kdo ho zasadil a proč?
 10. Jaké má plody? Dají se zužitkovat?
 11. Jak a kdy kvete? Je cizosprašný, dvojdomý?
 12. Dá se na něj vylézt? Častá myšlenka dětí.
 13. Jaká je koruna, štíhlá, rozložitá, ….?
 14. Jaký je kořenový systém stromu, kořeny jdou hodně do hloubky, nebo jsou spíše povrchové?
 15. Jakou má spotřebu vody, je hodně náročný na vodu? Toto zajímá zahradní a parkové architekty.

Je ještě řada dalších otázek ohledně jednoho jediného stromu. Znáte dokonale všechny odpovědi na tyto otázky k vašemu stromu?

Při hlubokém zamýšlení člověk obvykle zákonitě dospěje k prožitku, že nikdy nedojde k dokonalému komplexnímu poznání: "Vím, že nic nevím." Je rozdíl jestli to někdo říká jako frázi nebo jako slovní vyjádření hlubokého prožitku.

Břehy svazují řeku do koryta.
Velkou vodu však v korytě neudrží.

Příkladem myšlení bez mantinelů je tzv. "Kolumbovo vejce": Jak postavit vajíčko na špici? Myšlení bez mantinelů umožnilo nalézt jednoduché řešení, které osoby s mantinely vnímají jako geniální, viz Wikipedie. Kolumbus se stal "Kolumbem" tím, že překročil tehdejší vědou vytvořený pomyslný mantinel.

To mi připomíná současné levicové ideology, marxismus vytvořil pomyslné teoretické mantinely. Současná společnost je dnes na hodně odlišné úrovni, mantinely však zůstaly stejné. Tyto mantinely jsou jen abstraktní v myslích marxistů.

Břehy svazují řeku do koryta.
Velkou vodu však v korytě neudrží.

Pluralitní myšlení


Jedná se o schopnost při myšlení zohledňovat současně vícero možných řešení, více alternativ.

Příklad: Jdu na výšlap do Jeseníků, co si vzít sebou?
 1. Bude horko - triko s krátkým rukávem
 2. Bude zima - bunda
 3. Bude pršet - pláštěnka

Zohledním všechny možnosti a vezmu si do batohu triko, bundu a pláštěnku. Obdobně by měli lidé uvažovat, když si berou půjčku: brát v úvahu různé možnosti.

Politická strana bez pluralitního myšlení členů si vypracovává jeden volební program, který předkládá voličům. Pokud vedení menší strany přemýšlí pluralisticky, předloží voličům tři varianty volebního programu pro tři možné situace:

 • Strana se stane vítěznou a může realizovat svůj program.
 • Strana uzavře koalici, a uvede klíčové body, od nichž při vyjednávání neustoupí.
 • Strana se ocitne v opozici, kdy nebude moci realizovat svůj program, proto předloží voličům, jak se bude chovat v tomto případě.

K čemu je to dobré? Například některá komunistická strana s jedním programem:

 1. Volič s programem souhlasí, ale když z něho nevyčte, jak se strana zachová v případě vítězství, může mít obavy, že nastolí diktaturu a bude vyvlastňovat firmy. V případě obav zvolí jinou stranu.
 2. Voličovi se program líbí, souhlasí s ním, avšak předpokládá, že strana se ocitne izolovaná v opozici a nebude moci realizovat body svého programu. Tak raději zvolí jinou levicovou stranu, která alespoň má větší naději být v koalici.

Tak může přicházet komunistická strana o významnou část voličů.

Konvertibilní a divergentní myšlení


Obecně to znamená schopnost "správně" odpovědět na standardní otázky, k jejichž zodpovězení není potřebná kreativita. Osoby bez opačného divergentního myšlení se spokojují s prvním nalezeným řešením. Stávající marxistická teorie nabízí jednoduchá řešení a levicově orientovaní politici s konvertibilním myšlením nejsou motivování k hledání alternativních pohledů. Plně je uspokojuje jeden: ekonomicky sociální. Přitom existují i další, ekologicky sociální, biologicky sociální, etnologicky sociální a z pohledů motivací psychologicky sociální.

Konvertibilní myšlení pomáhá propracovávat detaily marxismu k preciznosti. Není-li však doprovázeno divergentním myšlením, nerozvíjí teoretické základy tvořivě, neobohacuje teorii o nové zdroje informací a nové pohledy. Čím více pohledů se prolíná, tím více se představa blíží pravdě. Osoby bez schopnosti divergentního myšlení nejsou tvořiví, jsou také konzervativní? Na to ještě neznám odpověď.

Konvergentní a divergentní myšlení, tomu odpovídají schopnosti levé a pravé mozkové hemisféry.

Levá mozková hemisféry
Zhruba lze říci, že levá MH má schopnost soustřeďovat se na detaily, symboliky - sem lze řadit analýzy, čísla, logiku, psaní symbolů. To odpovídá konvergentnímu myšlení, které je zaměřené na logické řešení jednoho problému, je centrem analýz. V krajnosti osoby s velmi dominantní levou MH se vyznačují jako pedanti, ale celek jim často uniká. Dovedou například v bytě věci perfektně uspořádat, ale uniká jim celkové uspořádání, barevné ladění. Tento druh myšlení se dnes ve školách nejvíce trénuje. Žáci s tímto druhem myšlení prospívají v předmětech, jako je matematika, fyzika, chemie.
 
Pravá mozková hemisféra
Pravá MH je zaměřená na velké celky, nevnímá tolik detaily, zato vnímá mnohem více problému najednou, je sídlem emocí, širší představivosti, tvořivosti a místem, kde dochází k syntézám. Zvládá melodie (levá MH zvládá rytmus), avšak je zajímavé, že u hudebníků se melodie přemístí z pravé do levé MH. Je to dáno tím, že hudebníci rozkládají melodii na noty a ty již patří do oblasti detailů. Osoby mající dominantní pravou MH dovedou velmi kreativně si zařídit byt, ale v detailech je nespořádaný. Ve škole prospívali hlavně v předmětech s možností volnějších interpretací, jako je dějepis, zeměpis, literatura, výtvarná výchova.
 
Vyváženost mozkových hemisfér
Optimální je, když pracují plně obě mozkové hemisféry. Ale je zde ještě jeden problém: jejich propojenost. Pokud nejsou dostatečně propojené, pak dochází k přeskakování vědomí z jedné do druhé. Když se zaměří na detail nevnímají souvislost detailu s celkem a když se zaměří na celek, nevnímají v celku detaily. Zkusím to demonstrovat na čtení knihy. Čtete knihu a když pročítáte uprostřed knihy odstavec, uvědomujete si krátký dějový úsek - detail. Čtete na další stránce a uvědomujete si nový čtený detail. Tak bude číst knihu, budete znát hodně detailů, ale bez pomocí pravé MH si nevytvoříte celkový obraz děje, takže smysl knihy vám uniká a četba vás rychle přestane bavit. V dnešní době mnoho dětí neradi čtou, protože si nedovedou během čtení uvědomovat si širší dějové souvislosti. "Proč si nepřečtete nějaké hezké knihy?" Od dětí jsem uslyšel: "My tomu nerozumíme." Ano, skutečně mnoho dětí knihám nerozumí, protože nemají dostatečně propojené MH.
 
Propojování mozkových hemisfér
Jak se dají MH propojovat? Dnes jde již o známý proces, klíčem je rozvoj motoriky. V dětství se při rozvíjení náročnější motoriky mezi levou a pravou stranou propojují motorická centra levé a pravé MH. Tím se vytváří něco jako kabelové kanály a pomocí nich se začnou propojovat další oblasti. Tak je to vývojově dáno. Proto děti potřebují spoustu prolézaček. Mezi základní dovednosti patří i chození batolat po čtyřech. Pokud dítě přeskočí tuto vývojovou fázi a nekompenzuje ji později prolézačkami, mívá určité problémy ve škole jako je orientace levá-pravá strana, časová představivost bylo-je-bude, má problémy v matematice. Je možné, že právě zde vězí problém studentů, kteří při maturitě z matematiky nezvládají řešit jednoduché slovní příklady, přičemž samotné výpočty jim jdou. Tam je totiž potřeba koordinace obou MH. Samotné výpočty vzorečků jsou záležitosti levé MH.

Dichotomické myšlení


Obecně to znamená myšlení zahrnující pouze dvě kategorie či dvě krajní položky:

"Buď ….. je, nebo není."
"Buď platí ………, nebo platí opak."
"Buď jsi pro Ameriku, nebo pro Rusko."
"Buď komunistická diktatura, nebo kapitalismus."
"Když je bývalý socialismus špatný, tak kapitalismus je dobrý."

Tento druh "černobílého" vnímání a myšlení je běžný u dětí do prepuberty. Bohužel ve školách se spíše podporuje právě tento druh myšlení, dobře se známkuje: buď je odpověď dobrá, nebo špatná. Žáci se málo učí rozpoznávat různé druhy šedi mezi krajnostmi. Když se to nenaučí, šeď pro ně i v dospělosti je traumatizující a neuznávají ji. Proto dnes ve společnosti se s tímto druhem nevyzrálého myšlení běžně setkáváme.

Levicoví ideologové s tímto myšlením nejsou schopni vyřešit problém atomických hodnot jako je svoboda, individualita osobnosti, liberálnost. Toho plnou měrou využívají pravicoví ideologové zejména v rámci předvolební rétoriky.

Mezioborové myšlení


Představte si velký mozek malého dítěte jako velkou skálu. Učením tří oborů se vytvoří tři samostatné prostory propojené dveřmi. Když jste v jednom prostoru, nevnímáte, co je v druhých prostorách. Tak i při přemýšlení některé osoby pouze přepínají mezi jednotlivými obory a nedovedou informace mezi sebou propojit. Neschopnost propojit marxismus se soudobým exaktním věděním psychologie.

Ve velkém mozku nejdříve musí dojít k určitému propojování pomocí nervových vláken, když k němu doje, osoba je schopná zabývat se problémem v jednom oboru a vybavovat si informace z jiných oborů, které se problému rovněž týkají. Je to jako když v jedné místnosti je slyšet kapela, ve druhé místnosti je slyšet zpěvačka a v třetí místnosti je vidět obraz. Probouráním tunelu přes všechny místnosti lze pak vnímat najednou kapelu, zpěvačku i obraz v jednom celku.

Například jsem hledal informace o příčinách vývojových poruch chování u dětí.

Domonstrační příklad jednooborového myšlení

Samostatné geometrické tvary symbolizující jednotlivé vědy.
Problém:
Nárůstání počtů žáků s vývojovými poruchami chování.
Vstupní informace:
"Pomocí tomografie se zjistilo, že děti s vývojovými poruchami mozku mají odlišné některé části mozku."
Závěr psychiatra s jednooborovým myšlením:
"S vývojovými poruchami u dětí se nedá nic dělat, příčiny jsou biologického původu, dítě se s tím musí naučit žít a je potřeba mu vytvořit vhodné podmínky pro jeho další rozvoj.

Demonstrační příklad mezioborového myšlení

Demonstrace, jak při mezioborovém myšlení vnímáme propojenost věd. z geometrických tvarů symbolizující vědy, je poskládána postava sněhuláka.
Problém: Nárůstání počtů žáků s vývojovými poruchami chování.
Vstupní informace:

a) "Pomocí tomografie se zjistilo, že děti s vývojovými poruchami mozku mají odlišné některé části mozku."

b) "Lháři mají jiný mozek." http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/36471/lhari-maji-jiny-mozek.html (21. 07. 2017)

c) "Děti vyrůstající bez sourozenců mají jiný mozek." http://veda.stoplusjednicka.cz/jedinacci-deti-vyrustajici-bez-sourozencu-maji-jiny-mozek

d) "Hráči her mají jiný mozek, prokázala studie." http://m.zing.cz/novinky/8328/hraci-her-maji-jiny-mozek-prokazala-studie

e) "Sportovci mají jiný mozek už po jedné sezóně." http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech/cs/content/new-study-highlights-danger-brain-injuries-sport?language=cs

f) "Lidé, kteří nemají rádi hudbu, mají fyziologicky jiný mozek." http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2014423-lide-kteri-nemaji-radi-hudbu-maji-fyziologicky-jiny-mozek

g) "Poněkud jiný mozek baletních tanečnic." http://21stoleti.cz/2013/09/30/ponekud-jiny-mozek-baletnich-tanecnic/

h) Neuropsychologie: Plasticita mozku - náš mozek je plastický - neuroplasticita, jde o celoživotní schopnost nervové tkáně velkého mozku se rozrůstat, nejen v oblasti bílé hmoty (nervových vláken), ale i v oblastech šedé hmoty, tvořením nových nervových buněk. Děje se to stimulacemi nových druhů psychických podnětů, prostě když se učíme něco nového, co jsme dříve neovládali, když se učíme hrát na hudební nástroj, když se začneme učit tancům, když se začneme více věnovat psaní článků atd. Lidský mozek je prostorově omezen lebkou, nemůže se rozrůstat donekonečna. Proto genetická výbava zajišťuje odbourávání těch částí mozku, které se dlouhodobě nevyužívají. U některých dospělých osob, které žijí tak říkajíc z podstaty, dochází pouze k odbourávání nepoužívaných částí mozku. Nakonec ze sečtělého vysokoškoláka se může v padesáti létech stát stereotypně pracující a stereotypně žijící takřka prostoduchá osoba. Na druhé straně osoba neustále se vzdělávající i v důchodovém věku může mít v osmdesáti létech svěží mladistvé myšlení, které mohou závidět mladí lidé ve svých sedmadvaceti létech.

i) Statistika ministerstva školství: Počet žáků s vývojovými poruchami mozku v posledním desetiletí narůstá geometrickou řadou. - Nejsou informace, že by stejnou geometrickou řadou se zhošoval genofond populace.
Řada dalších informací z oblasti vývojové psychologie, celý výčet je na půl knihy.

Závěr osoby s mezioborovým myšlením: To, že žáci s vývojovou poruchou chování mají odlišné některé části mozku, může být důsledek, že v raném stádiu vývoje velkého mozku nebyly ve vhodný čas vhodně stimulovány některé části mozku a proto místo jejich rozvoje začaly degenerovat. Pokud moje hypotéza je správná, pak náprava poruch spočívá v diagnostikování oblastí psychiky, které nejsou rozvinuty a vhodnými podněty pracovat na rozvoji této zaostalých oblastí.

Další druhy myšlení

Kritické myšlení zahrnuje další druhy myšlení jako je:
 • myšlení v dlouhých časových úsecích,
 • kreativní myšlení,
 • analytické a syntetické,
 • deduktivní a induktivní,
 • pedagogické aj.

Když člověk přemýšlí, nepřemýšlí izolovaně v jednotlivých druzích myšlení. Je to jako když jednotlivé druhy myšlení představují hru na jednotlivé hudební nástroje a na mixážním pultu (vědomí) se vše smíchá do jedné hudby (jednoho myšlení).

Spekulace


Dovedete si představit, kdyby v socialistickém Československu komunističtí ideologové místo politických apelací na občany a politického vzdělávání zařadili všeobecné vzdělávání o vědeckých metodách řízení ve firmách, o rozvoji schopnosti týmové spolupráce a o rozvíjení dalších vyšších sociálních schopností a dovedností při výchově dětí v rodinách? Místo toho všechny tyto vědomosti onálepkovali jako součást západní kapitalistické propagandy.

Rozvoj kritického myšlení


Sokrates učil své žáky prožitkem porozumění problémům. Pokud někdo měl nabiflovanou odpověď, Sokrates to snadno odhalil kontrolními otázkami. Takový žák se začal zaplétat do vlastních osidel. Komu to u zadaného tématu cvaklo "Aha, tak to je, už tomu rozumím", nevyvedly ho z míry žádné křížově kladené otázky a dovedl plynule odpovídat.

Při hledání správných odpovědí na náročné otázky má člověk tendenci rozumově si zdůvodnit, proč s tím přestat, například:

"Na to nemám čas!"
"Je to prostě blbost."
"Jsou to jen kecy na zblbnutí člověka."

Psychické schopnosti ve velkém mozku se nedají koupit, nedají se nabiflovat, nespadnou z Nebes. Schopnosti ve velkém mozku se ani nedědí, dědí se pouze předpoklady k jejich rozvíjení. Dají se rozvíjet pouze myšlenkovým tréninkem. V počítačovém světě si můžeme představit, že malé dítě má k dispozici velmi výkonný počítač se základním pevně uloženým programem, avšak bez aplikací. Počítač bez aplikaci je k ničemu, leda ho můžete prodat, chlubit se s ním, použít ho jako dekoraci či podložku a musíte z něho utírat prach.

To, co jsou u počítače aplikace, to jsou ve velkém mozku schopnosti, jen nejdou koupi, volně si stáhnout, dostat darem. Prostě, nezbývá, než je natrénovat. Malé děti trénují s elánem a mají radost z každé své rozvinuté schopnosti.

Tak je tomu i s učením se matematiky. Některé děti se vydají biflováním. Prostě si vštípí do paměti co nejvíce přesných matematických postupů. Rozvíjejí reprodukční inteligenci. Problém nastává, kdy k vyřešení úkolu je potřeba vlastní úsudek, zejména u slovních příkladů. Tvořivou inteligenci rozvíjejí ti žáci, kteří se nespoléhají na biflování a snaží se porozumět principům a rozvíjejí schopnosti samostatně řešit matematické operace. Ti pak mají mnohem vyšší pravděpodobnost vyřešit úkol s novou variantou zadání, kterou nemají natrénovanou.

Při rozvíjení schopností platí zákonitost, že vyšší schopnosti se dají rozvíjet jen tehdy, když jsou rozvinuté určité nižší schopnosti. Násobení neporozumí žák, který neporozuměl sčítání. Emocím druhých osob neporozumí ten, kdo nerozumí vlastním emocím.

Prosté otázky

 • Co je opakem dogmatismu? (Prověřte, zda neexistuje jiná alternativní odpověď.)
 • Jak lze definovat přesnou hranici mezi levicí a pravicí?
 • Může žít ve společnosti stoprocentní egoista?
 • Když vše má své klady a zápory, jaká negativa přináší radost?
 • Kde je přesná hranice mezi vychytralostí a chytrostí?
 • Jaké jsou příčiny bezohledného kapitalismu? - Na každou svou odpověď si položte znovu prostou dětskou otázku: A proč tomu tak je? Nesmíte se dostat do kruhu!
 • Jak zajistit bezpečný provoz letadel na mezinárodním letišti pří maximální liberalizaci?
 • Kdyby v současnosti zázrakem přestaly existovat peníze, měli by všichni všeho dost?
 • Podle čeho poznáte přesnou hranici, kdy porušujete svobodu druhého?
 • Kvantita se změní v kvalitu. Na okraji neobdělávaného pole začínají divoce vyrůstat stromy. Definujte hranici, kdy ze skupiny ojedinělých stromů se stane remízka.

Nesnadné úkoly ze zenových škol - kóany

 • Jak zní potlesk jedné ruky?
 • Mate láhev a uvnitř je kuře, které je dvojnásob větší, než je hrdlo láhve. Jak dostanete kře z láhve, aniž poškodíte kuře nebo láhev?
 • Poté, co vstoupíš do svého domu, nech, ať dům vstoupí do tebe.
 • Co je jídlo bez potravy?
 • Co je souboj s mečem bez meče?

Úkoly na rozvoj konvertibilního myšlení

 • Na lešení pracuje třináct zedníků. Přijde polír a zavolá: "Polovina dolů." Kolik zedníků zůstane na lešení?
 • Šli dva. Prostřední zakopl. Jak je to možné?
 • Nakreslete trojúhelník, který má všechny úhly pravé. (po 90°)
 • Jak spravedlivě rozděli třináct různě velkých jablek mezi pět osob?

Pro děti nelehké úkoly dáváne rodiči

"Zavři pusu a sněz tu polívku."
"Podívej se na tu špínu, co máš na zádech."
"Zmiz!"

Výuka matematiky matkou :-)

"Kolik chceš knedlíků?"
"Tři."
"Tady máš pět."

Jedná snadná otázka na závěr

"Co bylo dříve, slepice nebo vejce?"


Pokud jste dočetli až sem, gratuluji,
jste na dobré životní cestě.

autorAutor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 24. 4. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych