L e v i c o v é    o b z o r y
- nezávislé stránky -

Úvodní část

S 21 kapitola: 1. Východiska - jiný pohled

Černý text - text vize, stránkování dle časopisu ALTERNATIVY
Červený text - letmé osobní poznámky k odstavci.

1. Východiska

Představy o socialismu se v dějinách vyvíjely podle toho, jaké cíle se vykořisťovaným masám a jejich vůdcům jevily jako nejnaléhavější a jaké předpoklady a prostředky ke své činnosti měli k dispozici.

Východiskem našich představ o socialismu je myšlenkový odkaz klasiků. Karel Marx, Bedřich Engels, ale později i V. I. Lenin, ve své době vědecky podložili vizi překonání

- 9 -kapitalismu socialismem. Jejich pojetí společenského vývoje je i dnes základním metodologickým východiskem pro vědecké pojetí socialismu.

Protože Karel Marx, Bedřich Engels i V. I. Lenin neměli k dispozici soudobé vědecké poznatky z oblasti psychologie, tak nemohli tyto vědecké poznatky zakomponovat do svých prací a vycházeli ze svých domněnek.

„Přijdete k lékaři s velkými bolestmi břicha a ten vám řekne: „Budu vás léčit dle metod nejslavnějšího lékaře Hippokrata z Kósu." - otec medicíny, zakladatel racionálního lékařství, narodil se r. 460 př. n.l.


Druhým východiskem jsou poznatky z analýzy soudobého kapitalismu. Socialismus nemůže být prostým popřením kapitalismu, ale jeho překonáním. Socialismus dědí po kapitalismu rozvinuté výrobní síly, jejich technické a organizační formy, civilizační výdobytky, kulturní a umělecké hodnoty. Přebírá z nich všechno cenné pro život člověka.

Jak v minulosti překonávala nová ekonomická formace starou? Přerostla ji. Teoreticky socialistická ekonomika měla přerůst kapitalistickou. Pracující se měli stále více sdružovat, měli zakládat stále větší počet družstev. V minulosti byl tento trend nastartován. Pro K. Marxe by bylo nepochopitelné, že v době privatizace při restauraci kapitalismu se zaměstnanci nedrali získávat firmy do svých samospráv. Mohli zakládat akciové společnosti se zaměstnaneckými akciemi. Místo toho mnoho zaměstnanců ve firmách vítalo novodobé kapitalisty. Kde byla chyba?


NAHORU

Současný kapitalismus dnes vypadá jinak než v době průmyslové revoluce, je jiný i ve srovnání se státně monopolním kapitalismem Leninovy doby. V soudobém kapitalismu se prosazuje globální nadvláda superburžoazie, nadnárodní korporace svými sítěmi opřádají planetu a rychle se rozvíjí technologická a informační revoluce. I když se kapitalismus ve své podstatě nezměnil, nové jevy v jeho vývoji mění i podmínky pro přechod k socialismu.

Přehlíží se, že bez velkého množství přisluhovačů z lidu by se globální nadvláda nemohla realizovat.


Třetím odrazovým můstkem pro úvahy o modelu socialismu našeho věku je více než půlstoletá zkušenost z historického typu výrobních vztahů v podobě, která vznikla v původně nerozvinutém Rusku a později byla pod vlivem SSSR přejata v naprosté většině evropských socialisticky orientovaných států, včetně ČSSR.

Důležité je, jak jsou tyto zkušenosti vykládány. Jsou vykládány podle klasiků nebo s využití nejnovějších vědeckých poznatků?


Tato zkušenost ukazuje na jedné straně částečnou úspěšnost sovětského modelu socialismu u nás, zejména v oblasti extenzivního hospodářského rozvoje a v oblasti sociální, kde se názorně prokázala jeho schopnost zajišťovat sociální práva a jistoty. Na druhé straně měl i závažné nedostatky, zejména v oblasti stimulování efektivní pracovní aktivity lidí, uplatňování občanských práv, v podpoře iniciativy a tvořivosti a v řešení problémů životního prostředí.

Stimulováním v oblasti efektivní pracovní aktivity lidí se zabývají moderní metody řízení pod hlavičkou management. Tyto metody se opírají o vědecké poznatky, praktické zkušenosti a vlastní experimenty. V době budování socialismu komunisté naproti tomu motivovali pracující politickým vzděláváním a apelacemi na „uvědomělost". Byl jsem poučován, že moderní metody řízení jsou jen kapitalistickou propagandou.

Je krásné psát například o významu tvořivosti. Místo toho se má psát o metodách, jak tvořivost rozvíjet. K tomu jsou zaměřené jak knihy, tak specializované psychogenní tréninky pro rozvoj tvořivosti. Příkladným by bylo, kdyby například kolektiv autorů této vize k S 21 připojil přílohu s metodami, jak rozvíjet tvořivost. Velmi by to prospělo i rozvoji vnitrostranické práci, rozvoji teoretických základů, veřejné politické práci i při volebních kampaních. Psát pouze obecně o podpoře iniciativy a tvořivosti není vůbec tvořivé.


Tyto nedostatky byly nakonec - spolu s postupným poklesem ekonomické úspěšnosti a koncentrovaným tlakem ze zahraničí - příčinou toho, že socialismus v ČSSR a dalších zemích neobstál v soutěži s kapitalismem, ustrnul, nebyl schopen zachytit nové podněty zejména z oblasti vědecko-technického rozvoje a za podpory či pasivního přihlížení většiny obyvatelstva přestal existovat. Byla výrazně oslabena zpětná vazba mezi veřejností a sférou moci, utlumena iniciativa a zainteresovanost lidí. Budoucí socialistická společnost se musí z chyb minulosti poučit.

Musí se z chyb poučit? Jak snadno se to napíše! Autoři vize zřejmě nic neví o existenci poradenských firem pro ziskové i neziskové organizace. Ty se odborně zaměřují na vyhledávání nedostatků v ziskových i neziskových organizacích, dovedou je odborně analyzovat, navrhovat účinná opatření a případně s nimi i pomáhat, například při vzdělávání či organizováním psychogenních tréninků. Proč se má poučovat až budoucí společnost? Levicoví „kádři" by měli být již nyní připravování, měli by již nyní pomáhat poučovat se z chyb výrobním družstvům, již nyní odborně pomáhat se zakládání akciových společností se zaměstnaneckými akciemi, v rámci komunální politiky pomáhat s rozvojem firem ve vlastnictví obcí. A tady v základním dokumentu o cestě k socialismu se jednoduše všichni zbavují zodpovědnosti za současnost tím, že se napíše: „Budoucí socialistická společnost se musí z chyb minulosti poučit." Co se odpoví, až se nové generace zeptají: „A co jste dosud dělali vy?"

Nebyl schopen zachytit nové podněty zejména z oblasti vědecko-technického rozvoje? Jak vidno, ani samotné vedení KSČM není se schopno poučit z volebních chyb, není schopno zachytit nové podněty zejména v oblasti předvolební propagace.

- 10 -Nutnost nového společenského uspořádání je dána nejenom tím, že kapitalismus je postihován funkčními, popř. strukturálními krizemi. Změnu si vynucují zásadní limity, na které tento systém naráží, bezvýchodnost jeho vnitřních rozporů. Zvraty ve vývoji jsou z dějin známé. Bez zásadní změny může vývoj vyústit dokonce v regres a barbarství v důsledku válečných konfliktů, zhroucení dosavadních ekosystémů a sociálního konsensu nutného pro fungování klasické demokracie.

Nutnost nového společenského uspořádání nastala vždy, když nově vznikající ekonomická formace vyšší úrovně začala přerůstat starou.

Zásadní změna nejdříve musí nastat v teoretických základech budování socialismu a následného komunismu. S 21 spíše ukazuje, že teoretické základy jsou zastaralé.


Platí poučení, že ke každému dalšímu kroku socialistické výstavby je třeba získat demokratickou cestou souhlas většiny obyvatelstva. Nedočkavost, netrpělivost může vést ke ztrátě kontaktu s lidmi a k selhání a diskreditaci jinak dobře míněných záměrů.

Strategický problém demokratické výstavby socialistické společnosti: Egoisté cílevědomě odmítají rovnostářský socialistický systém, volí soutěživý systém jako je kapitalistický. Dokud bude ve společnosti kritický počet egoistických občanů, nemůže dojít k souhlasu většiny obyvatelstva se socialistickou výstavbou.


Přechod k socialismu, nová forma sociální revoluce, ve které občané musí donutit vládnoucí struktury, aby přijaly demokratická pravidla hry a nepokoušely se sáhnout ke zbraním, bude mít zřejmě nejméně dvě etapy. Bude to etapa, kdy bude existovat ještě poměrně silný kapitalistický sektor, a etapa, kdy se socialismus bude stávat dominujícím. K rozvoji nové, tentokrát již trvalé formy socialismu, bude důležité dát probíhající vědeckotechnické revoluci humánní rozměr.

"Občané musí donutit vládnoucí struktury." Musí? Opět, jak snadno se napíše pouze „musí". Vezměte si, kolika vážným pacientům lékaři říkají: „Musíte přestat s kouřením. Musíte pravidelně cvičit. Musíte si udržovat psychické zdraví." Poslechnou všichni? Přitom je to tak jednoduché, stejně jednoduché jako „občané musí donutit vládnoucí struktury …"


Podmínkou úspěšného postupu je respektování světového rozměru socialismu. Minula doba, kdy bylo možné úspěšně dokončit budování socialismu v jedné zemi, což však neznamená, že by pro něj nemohly být v jedné zemi vytvářeny příznivé nástupní podmínky. To vyžaduje i novou architekturu světových institucí umožňující globalizaci solidarity, rovnoměrnější rozdělení blahobytu v procesu udržitelného rozvoje lidstva a obhajobu všeobecného uplatňování lidských práv.

Dle mého názoru, respektování světového rozměru socialismu ze strany pravičáků jde jen dvěma cestami:

Mocí
Odstrašování ilno armádou podporovaná loajalitou občanů.
Solidaritou
Když bude celosvětově egoismus na ústupu a levicové organizace a strany budou celosvětově sílit.Publikováno 16. 12. 2017
Pokračování - kapitola: 2. Materiální základna socialismu
OBSAH - Vize S 21
Názor na S 21
Autorství S 21
Úvodem 8
1. Východiska9
2. Materiální základna socialismu11
3. Ekonomické vztahy12
4. Sociální spravedlnost 15
5. Politický systém socialistické17
6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti 19
7. Socialismus a ekologie22
8. Vstup na cestu k socialismu23
9. Hlavní rysy socialistické společnosti28


Úvodní stránka

  Banner stránek pod menu
  * * * * *