L e v i c o v é    o b z o r y
- nezávislé stránky -

Úvodní část

S 21 kapitola: 5. Politický systém socialistické společnosti - jiný pohled

Černý text - text vize, stránkování dle časopisu ALTERNATIVY
Červený text - letmé osobní poznámky k odstavci.

5. Politický systém socialistické společnosti

Změny ve společenské dělbě práce, vyvolané postupem informační a technologické revoluce, a převládnutí společenských forem vlastnictví, se zásadním způsobem odrazí v sociální skladbě socialistické společnosti a v politických formách jejího života. Dřívější existence tříd se vzájemně nesmiřitelnými zájmy ztratí svou základnu. Jejich příslušníci budou postupně vtahováni do nových sociálně-ekonomických vztahů a budou se vyrovnávat s celospolečenským zájmem. To neznamená, že zájmy sociálních skupin budou bezrozporné.

Pokud by to v socialismu fungovalo takto, tak by nikdy nemohlo dojít k restaraci kapitalismu v socialistických zemích.

Příčina a následek: Výrobní síly ovlivňují výrobní vztahy. V odstavci je však popisováno opačné působení. Základem převládnutí společenských forem vlastnictví je převládnutí občanů s prosociální chováním nad občany s egoistickým chováním. Co se v odstavci popisuje jako hlavní působení, je v podstatě jen projev existující zpětné vazby.

NAHORU

Nesmiřitelný mocenský rozpor

Co se týká tříd, tak v době sepsání Komunistického manifestu dominoval ve společnosti mocenský třídní rozpor mezi majetnou vládnoucí třídou a třídou vykořisťovaných pracujících. Tehdy panovaly monarchie a volební právo pracujících neexistovalo.

Nesmiřitelný ideový rozpor

Dnes je situace jiná, všichni pracující občané mají volební právo a do vlády se může propracovat i běžný občan prostřednictvím politických stran, pokud na to má a má k tomu vůli. Dnes ve společnosti dominuje antagonistický rozpor mezi pravičáky a levičáky. Co by zmohli samotní kapitalisté bez svých přisluhovačů? Pravičáci jsou dnes realizátory kapitalistického zřízení, sympatizují s bohatými a chtěli by se jim vyrovnat. Současnou společností nehýbe mocenský třídní boj, ale ideový boj a pravičáci jsou v něm dnes lépe teoreticky "vyzbrojeni" než levičáci.

Pravicoví politici mají dnes k dispozici řadu poradenských center. Zadejte si do vyhledávače "think-tank". Mnohé pracují s podporou soukromého kapitálu, v Česku podporované zahraničním kapitálem. Komu ku prospěchu?

Polovina think-tanků má jasně definovanou politickou příslušnost v celé šíři názorového spektra (levice - pravice, konzervativní - liberální, a další). Levicoví politici mou pravicovým v poradenské oblasti jen závidět. Dle mého názoru, pravicové think-tanky mají lví podíl na posilování pravice na politické scéně a propadu velkém propadu levice. Poučí se levice?

Co je think-tang? Článek:
http://www.cevro.cz/cs/42199-think-tank-aneb-politika-jako

Otevřít v novém okně


Ukázkový český pravicový think-tank: Evropské hodnoty
http://www.evropskehodnoty.cz

Otevřít v novém okně


Malý přehled českých think-tangů ukazuje dominantní počet pravicových. I to je faktor, který umožnil pravicovým stranám oslovit voliče i řadu levicově orientovaných. Z tohoto pohledu se česká levice jeví jako popelka.
Internetový slovník Wikipedia
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Think_tank

Otevřít v novém okně


Působit bude setrvačnost skupinových zájmů a společenského vědomí, i když vliv předchozího systému bude za socialismu slábnout. I za socialismu však budou existovat různé sociální skupiny, které se budou lišit a budou mít své vlastní specifické zájmy, někdy odlišné od obecných, někdy jim protichůdné, někdy konkurující zájmům jiných společenských skupin. Tyto skupiny se budou lišit podle vlastnických vztahů, svým postavením ve společenské dělbě práce, svými generačními, lokálními, etnickými či dalšími zájmy.

Pokud bude socialistická společnost založená na dominanci občanů s prosociálním chováním (socialistická základna), v politice přestane politikaření, bezohledné soupeření, vytváření mocenských koalic a mezi politickými skupinami bude převládat argumentace opírající se o vědecké poznatky. Pravicová uskupení budou takřka bezvýznamná.


Mezi těmito sociálními skupinami bude i za socialismu docházet k určitým neantagonistickým rozporům a bude je třeba řešit. Tato řešení musí být nenásilná,

- 17 -musí být dosažena jednáním, musí být dosažena v souladu s právem a demokraticky. Odtud plyne potřeba různých forem sdružování příslušníků těchto skupin za účelem reprezentace, formulování a obhajoby jejich specifických zájmů, v tom i případná potřeba politických stran. Tyto rozpory mezi sociálními skupinami i jednotlivci je nutné vnímat jako objektivní, přirozenou stránku i jako základ dynamiky dalšího vývoje společnosti.

Musí být dosažena jednáním? To zavání technokracii. Pokud budou v socialistické společnosti silně dominovat sociálně vyzrálé osoby s prosociální chováním, tak bude jejich přirozenosti dodržování práva i demokracie a nemusí být k tomu nijak donucovány nějakými technokratickými prostředky.


Současně z toho vyplývá i nezbytnost plurality politického spektra, odrážející zájmovou rozmanitost jednotlivých prvků sociální struktury společnosti. Pluralita politických stran omezovaná pouze ústavností nahradí někdejší monopol jediné strany. Vedoucí úloha žádné strany nebude moci být jednou provždy dána. Avantgardní role politického subjektu může být dána výsledkem jeho schopnosti nejlépe vyjadřovat a sjednocovat zájmy občanů, využívat nejpokrokovější teorii a nejnovější poznatky a vysílat do společenské soutěže nejschopnější a nejlépe připravené kandidáty. Nelze toho dosáhnout žádnými formálně byrokratickými mechanismy.

"Vedoucí úloha žádné strany nebude moci být jednou provždy dána." S tím jen plně souhlasím.

"Avantgardní role politického subjektu může být dána výsledkem jeho schopnosti." Problémem je zde personifikace subjektů, kdy se ztrácí souvislost mezi kvalitou členů subjektu a kvalitou samotného subjektu. Zhruba řečeno, jací členové takový subjekt.


Své právo spolurozhodovat o tom, co je společenský zájem nadřazený nad dílčí zájmy sociálních skupin, má právo každý suverénní občan. Právo spolurozhodovat v základních politických otázkách bude moci každý občan uplatňovat přímo (ve formách přímé demokracie) anebo metodami dlouhodobě kultivované zastupitelské demokracie. Možnosti přímé demokracie se budou rozšiřovat díky nabídce komunikačních technologií.

Aby tato práva skutečně plně fungovala, musí být organizačně omezován vliv negativních projevů skupinového myšlení. Mezi jeho projevy patří neformální omezování demokracie, angažovanosti a tvořivosti. Omezování negativních projevů skupinového myšlení by mělo být přílohu této vize. Na internet je dostatek fundovaného materiálu.


Různé formy přímé demokracie (včetně spoluúčasti dětí a mládeže, mj. formou žákovských a studentských samospráv a parlamentů dětí a mládeže jako školy demokracie a aktivního občanství) budou odrážet rozvoj pestré občanské společnosti a rozšiřovat sféru svobody. Rozpouštění politické sféry ve sféře občanské bude v závislosti na růstu uvědomělé sebekázně naplňováno velmi postupně. V podstatě bude zastupitelská demokracie, při všech svých známých nedostatcích, i za socialismu hlavní formou politické vlády.

Základ uvědomělé sebekázně se vytváří již v kojeneckém věku. Sebekázeň by měla být zdravé, škodí malá i přehnaně velká. Faktory vedoucí k uvědomělé sebekázni v jednotlivých věkových obdobích by měly být v příloze. Současná vývojová psychologie disponuje těmito informacemi.


Demokratické uspořádání všech orgánů státní moci a správy bude založené na kombinaci zásady samosprávy jako řízení zúčastněnými jednotlivci a zásady demokratického centralismu. Pokušení korupce a zneužívání výkonné moci v úřadech a hospodářských organizacích ani se vznikem socialismu ihned nezanikne; bude třeba mu důsledně a dlouhodobě čelit. Mimořádnou úlohu bude plnit občanská kontrola a nezávislý

- 18 -dohled na výkon rozhodnutí, počínaje podnikovými radami zaměstnanců v hospodářství a kontrolními občanskými výbory konče.

"Pokušení korupce a zneužívání výkonné moci v úřadech a hospodářských organizacích ani se vznikem socialismu ihned nezanikne; bude třeba mu důsledně a dlouhodobě čelit." Pokušení korupce bývá projevem egoismu. Základem je personalistika, když do výkonných pozic se nedostanou egoisté, nebude ani korupce.

Na doméně http://is.muni.cz lze najít zajímavé diplomové práce o korupci. Studenti se na Masarykové univerzitě zabývají již několik let laboratorním zkoumáním korupce. Jech závěry se jeví jako přínosnější než dosavadní opatření.

Z jednoho zahraničního experimentu:

a) Nejoblíbenějším místem největších podvodníků byla státní správa.

b) Na konci pokusu jeho účastníci dostali ještě příležitost část "vydělaných" peněz věnovat charitě a zachovat si alespoň trochu cti. Pohříchu, ač měli nejvíce, nejmenší částky dávali opět budoucí státní úředníci.

Článek: Jen zákon korupci úředníků nezničí
http://houdekpetr.blogspot.cz/2014/01/jen-zakon-korupci-uredniku-neznici.html

Otevřít v novém okně


Lze předpokládat, že státní organizace společnosti založená v zásadě na národním principu a na dílčích územních samosprávných celcích zůstane ještě značně dlouhou dobu zachována, budou se však proměňovat její funkce. Její úlohu ovlivní včleňování do státních útvarů na nadnárodním principu a podíl na globálním organizování a řízení společnosti. Dělba kompetencí jednotlivých úrovní společenského řízení spojená s decentralizací správy bude určena podle principu efektivní pravomoci delegované na orgány, které mají k řešení problému nejblíže. Změní se ale také proporce mocensko-potlačovatelských a represivních funkcí státu ve prospěch funkcí ekonomických, sociálních, organizátorských a kulturně-výchovných. Formální donucovací mechanismy budou s rozvojem přímé demokracie více nahrazovány tlakem veřejného mínění jako výrazným společenským morálním korektivem. Občan se bude s rozvojem samosprávy stávat aktivním prvkem politického života s pocitem vlastní spoluzodpovědnosti za vývoj společnosti, ve které žije. Zvláště mladí lidé musí mít možnost mluvit do utváření světa, v němž budou žít.

Při dělbě kompetencí ve správných institucích lze čerpat ze zkušenosti s metodami procesního řízení ve firmách. Proč vymýšlet něco, co je již vymyšlené lépe a prověřeno praxi?


Řada funkcí státu bude plněna nestátními, neziskovými organizacemi. Budou se také stírat ostré hranice mezi politickými stranami a ostatními typy společenských organizací. Zákonodárná politická moc bude důsledně oddělována od moci výkonné, tj. od konkrétních činností státního aparátu, jehož prostřednictvím se přijatá strategická rozhodnutí uskutečňují. Práce státního aparátu bude mít vlastní pravidla, jejichž dodržování bude podmínkou řádného chodu společnosti, zárukou životních jistot a bezpečného života občanů.

Pravidla? To zavání technokracii, od stolu se vymyslí pravidla, byť nefunkční, a pak se bude byrokraticky vyžadovat jejich dodržování. A státní aparát bude prolezlý donášeči a těmi, co dovedou pravidla obcházet.

V prosociální socialistické společnosti podmínkou řádného chodu společnosti se budou využívat mnohé moderní metody užívané v prosperujících firmách, jako je snižování zbytečných ztrát, trvalý rozvoj pracujících, zavádění opatření omezující negativní vlivy skupinového myšlení, systémové řízení, monitorování sociálního a organizačního prostředí formou anket aj.

Publikováno 16. 12. 2017
Pokračování - kapitola: 6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti

   

Pokračovat
OBSAH - Vize S 21
Názor na S 21
Autorství S 21
Úvodem 8
1. Východiska9
2. Materiální základna socialismu11
3. Ekonomické vztahy12
4. Sociální spravedlnost15
5. Politický systém socialistické17
6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti 19
7. Socialismus a ekologie22
8. Vstup na cestu k socialismu23
9. Hlavní rysy socialistické společnosti28


Úvodní stránka

  Banner stránek pod menu
  * * * * *