L e v i c o v é    o b z o r y
- nezávislé stránky -

Úvodní část

S 21 kapitola: 6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti - jiný pohled

Černý text - text vize, stránkování dle časopisu ALTERNATIVY
Červený text - letmé osobní poznámky k odstavci.

6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti

Aby se člověk ztotožnil se zásadami socialistické společnosti a jednal v souladu s nimi, nestačí jej zasadit do z vnějšku nadekretovaných podmínek, je potřeba, aby je přijal za své.

- 19 -Vytváření socialistického vědomí je složitým procesem, postupná změna společenského myšlení završuje komplex změn, jimiž při budování socialismu prochází společnost, které vyžadují výchovu, vzdělávání, trpělivost a toleranci.

"Aby se člověk ztotožnil se zásadami socialistické společnosti a jednal v souladu s nimi." Zde je velké riziko, že dobrá myšlena se zvrhne ve zlo. Nenápadně, plíživě se začnou organizovat vykládači co je a co není v souladu se zásadami socialistické společnosti, pak se začnou organizovat hlídky kontrolující dodržování socialistických zásad a nakonec to může přerůst v diktaturu vykládačů. V podstatě tenhle systém mají zavedený muslimové, mají své vykládače a v některých zemích i hlídky. Tudíž riziko takového přístupu k dodržování socialistických zásad je reálné.

Dle mého názoru je lépe, když společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti budou vycházet přirozeně z rozvinutých vyšších sociálních schopností a dovedností. Socialistické humánní chování bude přirozenosti lidí a nebudou potřebovat psané morální zásady socialistického chování, humánní levicové hodnoty budou jejich přirozeností, bude to neformální společenskou normou, o které se bude hovořit pouze v hodinách dějepisu při srovnávání minulosti a budoucnosti.

Osoby s málo rozvinutými vyššími sociálními schopnostmi a dovednostmi budou ostatními vnímány jako osoby se sociálním handicapem. Na jedné straně nebudou ze společnosti vylučovány, na druhé straně se nedostanou do vyšších funkcí.


NAHORU

Tento proces bude bezpochyby trvat po několik generací. Ekonomická a sociální zkušenost se neodráží ve vědomí okamžitě a přesně; při jejím zpracování spolupůsobí setrvačné myšlenkové stereotypy, po celé generace vytvářené věcné i citové předsudky, vliv tradic a kultury, společenských vzorů, selektivního poskytování informací, jimiž je člověk zahlcován. Změny společenského vědomí jsou proto obtížné a zdlouhavé; vyžadují trpělivost a toleranci.

"...; při jejím zpracování spolupůsobí setrvačné myšlenkové stereotypy, po celé generace vytvářené věcné i citové předsudky" Toto považuji za velmi výstižný popis soudobých procesů uvnitř komunistických stran a hnutí.


V rámci socialismu se budou kvalitativně měnit všechny oblasti společenského vědomí od světonázorových otázek až po hodnotový žebříček občanů. Tento vývoj si však nelze představovat jen jako důsledek změn v oblasti výchovy, vzdělávání, propagandy, šíření informací atd. Jeho základem je především postupná přeměna společenských vztahů a tomu odpovídajících forem praxe ve všech oblastech života společnosti. Právě praktická životní zkušenost lidí se bude promítat do morálky, kultury a umění, vědy, právního, ekonomického a ekologického vědomí, které budou zpětně společnost spoluutvářet. Ideologie jako zvláštní dimenze duchovního života bude integrovat různé zájmy, s ohledem na společenský zájem, který nebude apriorně uměle konstruován, ale bude vyplývat z přirozené jednoty základních zájmů jednotlivých společenských skupin.

"Právě praktická životní zkušenost lidí se bude promítat do morálky, kultury a umění, vědy, právního, ekonomického a ekologického vědomí, které budou zpětně společnost spoluutvářet." Tato úvaha vychází zřejmě z předpokladu, že toto dosud u lidí se nedělo. Neznám osobu, která by své praktické zkušenosti nějak nepromítala do svého života. Následně se vždy toto více či méně promítá do vyjmenovaných oblastí. Rozdíl je v tom, nakolik má ta či ona osoba rozvinuté schopností zpracovávat životní zkušenosti a jaké má nastaveno prožívání.


V základech těchto změn, zahrnujících všechny oblasti společenského vědomí od světonázorových otázek až po hodnotovou stupnici člověka, bude ležet orientace na dosažení základního cíle socialistické a později komunistické společnosti: k svobodnému, všestrannému rozvoji každého jednotlivce a tím i celé společnosti. Místo zjednodušeného pojetí kolektivismu půjde o svobodný individuální rozvoj každého jednotlivce s důrazem na maximální uplatnění jeho tvůrčích schopností, což ve svém důsledku bude sloužit celé společnosti. Dojde ke zvýraznění a určitému posunu hodnoty "svobody". Svobodný občan socialistické společnosti nemá nic společného s bezohledným egoistickým individuem utvářeným v kapitalismu. Svoboda je organicky spojována s odpovědností, práva s povinnostmi, individualita s respektem k hodnotám společenství.

"Svobodný občan socialistické společnosti nemá nic společného s bezohledným egoistickým individuem utvářeným v kapitalismu." Východiskem je klamná představa personifikované společnosti formující osobnost člověka. Osobnost člověka se hlavně formuje v raném dětství a největší vliv na formování mají rodiče, kteří jsou pro dítě představiteli společnosti.

Pokud vezmu jako východisko, že kapitalismus utváří bezohledná egoistická individua, pak v kapitalistické společnosti nemohou se utvářet neegoistické ohleduplné a sociálně cítící osoby. Z tohoto důvodu, když v kapitalismu takové osoby nebudou, nebude ani nikdo, kdo by měl zájem budovat sociálně spravedlivou ohleduplnou společnost. Tím by se stal kapitalismus trvalý. Toto je však zase v rozporu s teorii K. Marxe o hybných silách ve společnosti.

- 20 -Na žebříčku společenských hodnot sestoupí ze svého dosavadního piedestalu zisk, touha po majetku, po maximalizaci spotřeby odůvodněné i prestižní. Za socialismu přichází doba, kdy se - v duchu Marxovy předpovědi - stane největším bohatstvím společnosti její volný čas využívaný k vnitřnímu rozvoji člověka. Uspokojování materiálních potřeb je podmínkou, ale ne konečným cílem socialismu. Skutečným bohatstvím člověka je jeho schopnost vnímat svět v jeho pestrosti a rozmanitosti, v bohatství jeho potřeb.

"Na žebříčku společenských hodnot sestoupí ze svého dosavadního piedestalu zisk, touha po majetku." Toto svědčí o nepoučitelnosti z historie. Tentýž předpoklad byl v prvopočátcích budování socialismu po roce 1948. Praxe po roce 1989 ukázala, že ani u následných generací zcela nevymizely osoby mající na svém piedestalu zisk, touhu po majetku. Indicie ukazují, že naopak ke konci socialistického zřízení narůstal počet občanů v "socialistické" společnosti toužící po velkých majetcích. Jasně se to ukázalo při privatizaci, kdy "socialističtí" občané se drali bezohledně o majetky. Vyslechl jsem, jednoho zaměstnance novopečeného podnikatele. Říkal, že majitel přijel před firmu s novým bourákem a oznámil zaměstnancům, že nyní nemá na jejich výplaty, že musí počkat. Podle předpokladu neměli mít "socialističtí" občané touhu po soukromé privatizaci a naopak zaměstnanci měli hromadně přebírat své firmy do samospráv. Mohli společně vytvářet firmy s.r.o. nebo akciové společnosti se zaměstnaneckými akciemi.

Jednoduchá otázka: "Víte, proč jsou šťastné děti šťastné?" Dnes zde již není potřeba domněnek, je to prozkoumáno vědecky.


V horních patrech hodnotového žebříčku socialistického občana bude bezpochyby vystupovat již dnes silné sociální cítění, sociální solidarita, pocit sounáležitosti, vědomí spoluzodpovědnosti za každého člena společnosti.

Tomu odpovídá prosociální chování. Tím, že občan bude žít v socialismu, není zárukou, že bude vyznávat socialistické hodnoty. Rozvinutost vyšších sociálních schopností a dovedností v raném dětství je vysokou zárukou uznávání socialistických hodnot.


Vysoko na žebříčku společenských hodnot bude rovněž tvůrčí práce, osvobozená od vykořisťování. Je prostředkem rozvoje schopností a nadání každého jedince a současně příspěvkem k blahobytu všech; bude tedy i předpokladem k získání společenské prestiže.

V odstavci je záměna příčin a následků. Nejdříve se rozvíjejí tvůrčí schopnosti a ty jsou předpokladem tvůrčí práce. Nakolik bude záměrem osoby přispívat hlavně k osobnímu prospěchu a nakolik ke společenskému hodně záleží na osobních charakterových vlastnostech pracujících.


Pro socialismus bude charakteristický široký rozvoj kultury všeho druhu a forem, včetně moderních proudů a směrů a s respektem k tvůrčí svobodě, a s co nejširší aktivní i pasivní účastí občanů. Poroste význam samosprávných forem kulturního života. Výrazným aspektem bude nejen ochrana kulturních památek a kulturního dědictví, ale i rozšiřování emancipační funkce kultury v složitém multikulturním světě i směrem k netradičním menšinám, lidem se specifickým způsobem života atp.

Opět zavádějící personifikace společnosti. Východiskem zde má být jedna ze základních filozofických párových kategorií - podstata a jev. Podstatou ve společnosti je její občané a jejich projevem v demokracii je zřízení. Z tohoto pohledu je socialistické zřízení paralelním projevem prosociálního občanstva, stejně jako další projevy - rozvoj kultury, respektování tvůrčí svobody a širokou účastí občanů na společenském životě.


Stoupne bezesporu úloha vědeckého poznání, rozvoje vědy a výzkumu. Mimořádnou důležitost bude mít vzdělávání jako zdroj a předpoklad rozvoje všech oblastí života. Velký význam bude mít vedle školní a rodinné výchovy i působení hromadných sdělovacích prostředků a možnosti využívání internetové informační sítě. Informační a hodnototvorné působení médií, včetně internetu, bude i v socialistické společnosti dále sílit. Otevřený přístup k informacím, kritický rozum a názorová pluralita bude bránit manipulativním zásahům. Vliv médií, zejména elektronických a interaktivních, bude využíván k rozvoji informační demokracie, k výchově a vzdělávání občanů, ale samozřejmě i pro jejich odpočinek a rozptýlení.

Komunisté by měli jít příkladem a měla by u nich již nyní stoupnout úloha vědeckého poznávání v oblasti lidských motivací, vývoje osobnosti od rané egotičnosti k prosociálnosti, v oblasti vědeckých metod řízení firem a organizací atd.


Také náboženství, jako významná forma duchovního života člověka a nedílná součást kultury, neztratí za socialismu své opodstatnění. S vytvářením vlastnické

- 21 -rovnoprávnosti občanů, sbližováním tříd a skupin a překonáváním rozporu mezi duševní a fyzickou prací se změní zásadně jeho charakter. Přestane být ideologií posvěcující společenskou nerovnost a sloužící k manipulaci velkých společenských skupin. Zneužívání víry k politickým cílům, náboženská nesnášenlivost, včetně hanobení symbolů a přesvědčení, budou se socialismem neslučitelné. Bude náležitě doceněn kultivující vliv víry, její vliv na pěstování mravního vědomí a mezilidské sounáležitosti. Koexistence světonázorových orientací, včetně vztahu náboženství a ateizmu, bude založena na svobodě vyznání, rovnoprávnosti, vzájemné úctě, respektu a dialogu otevírajícím možnosti k nalézání společného jazyka a společného pěstovaní všelidských hodnot, ušlechtilosti a morálky. Na této bázi budou mít církve, ve kterých se budou prosazovat demokratické a samosprávné principy, možnost plnohodnotné integrace do života socialistické společnosti a účasti při hledání společné odpovědnosti za budoucnost světa a perspektivu člověka.

Sbližováním tříd a skupin? Osoby egoistickým chováním (individualisté) obvykle hledají to, co je odlišuje od ostatních. Osoby s prosociálním chováním převážně hledají to, co vzájemně spojuje. Prosociální chování je rovněž garancí nezneužívání víry k politickým cílům. Egoističtí věřící také hledají, co je od jiných odlišuje a čím se mohou nad jiné povyšovat. Vyznačuje se to netolerancí vůči jiným náboženstvím. Osoby s prosociální chování hledají i v jiných náboženstvích to, co mají společné a není pro ně problém se účastnit obřadů jinověrců.

Publikováno 16. 12. 2017
Pokračování - kapitola: 7. Socialismus a ekologie

   

Pokračovat
OBSAH - Vize S 21
Názor na S 21
Autorství S 21
Úvodem 8
1. Východiska9
2. Materiální základna socialismu11
3. Ekonomické vztahy12
4. Sociální spravedlnost15
5. Politický systém socialistické17
6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti19
7. Socialismus a ekologie22
8. Vstup na cestu k socialismu23
9. Hlavní rysy socialistické společnosti28


Úvodní stránka

  Banner stránek pod menu
  * * * * *