L e v i c o v é    o b z o r y
- nezávislé stránky -

Úvodní část

S 21 kapitola: 7. Socialismus a ekologie - jiný pohled

Černý text - text vize, stránkování dle časopisu ALTERNATIVY
Červený text - letmé osobní poznámky k odstavci.

7. Socialismus a ekologie

Nutným aspektem života za socialismu je ochrana - či spíše záchrana - životního prostředí. Ohrožení přírodního prostředí, proces globálního oteplování, hrozba energetické i surovinové krize, nedostatek pitné vody, zamořené ovzduší, chemické úpravy potravin, snižování možností odčinění způsobených škod - to vše je alarmující. Závažně je ohrožena nejen řada forem života, ale i samotná jeho existence.

Vědci upozorňují, že lidské aktivity mohou mít hrozivé následky. Řešením je prosadit a respektovat bytostnou jednotu člověka a společnosti s přírodou, aby se celé přírodní prostředí stalo reprodukujícím se a odpovědně obhospodařovaným zdrojem lidských, společenských sil.

Socialistické uspořádání svou demokratičností vyhovuje potřebě zesílené zpětné vazby na stav přírody. Nabízí výhodu racionální organizace a prognózování lidských aktivit s ohledem na povahu ekologických procesů. Se surovinami, půdou, vodou a vzduchem se nakládá cílevědomě, nikoli bezstarostně jako s volně dostupnými komoditami nebo podle čistě ziskového principu.

Socialistické uspořádání? Opět technokracie. Na ekologické chování mají u lidí vliv hlavně tři faktory:

  • Povědomí osob o ekologické škodlivosti jednotlivých činností.
  • Druh upřednostňování potřeb jednotlivých osob - charakterový rys. Egoisté upřednostňují osobní zájmy nad společenské zájmy a tím i nad ochranu přírody. Osoby s prosociálním chováním zohledňují společenské zájmy a tím i zájmy o ochranu přírody.
  • Schopnost osob přemýšlet v dlouhých časových úsecích delších než jedna generace. Ekologické procesy probíhají dlouhodobě, některé negativní projevy se zviditelní až po jedné či několika generací. Řada osob dnes dovede přemýšlet v časovém horizontu nejvýše jeden měsíc. Pokud tyto osoby nevidí změny v oblasti ekologie v časovém úseku jednoho měsíce, tak jsou pro ně tyto jevy bezvýznamné. (Kde jsou ty časy, kdy otec sázel stromy s vědomím, že plody bude sklízet až jeho syn? Dnes většina lidí chce mít všechno hned, a co nejde hned, to je nezajímá.)

- 22 -NAHORU

Nezbytná opatření na ochranu životního prostředí počínají přestavbou výrobních sil. Vyznačují se orientací na snižující se materiálovou a energetickou náročnost, úspory paliv a energie (odchod od fosilních paliv, zejména od ropy), na růst významu nanotechnologie a biotechnologie. Restrukturalizace výroby posílí obory s vysokým podílem vědeckých aplikací, včetně odvětví sociálního a ekologického zaměření. Bude vyvíjena snaha o zabezpečení přiměřené soběstačnosti v potravinách našeho klimatického pásma zemědělstvím šetrným k životnímu prostředí.

Přestavba výrobních sil? Jak asi bude probíhat? "Vyznačují se orientací na snižující se materiálovou a energetickou náročnost, úspory paliv a energie." Pokud se podíváme na současný kapitalistický způsob výroby, tak je zde vysoká konkurenceschopnost. V rámci toho ve firmách stále více realizují programy na snižování zbytečných ztrát a, na neustálé snižování nákladů. Z tohoto důvodu se již nyní zaměřují i na popisované položky: snižování materiální a energetické náročnosti, úsporu paliv a energie, na význam nanotechnologie i biotechnologie.

Podíl vědeckých aplikací? V kapitalistické výrobě se vědecké aplikace nevyžívají? Naopak, v jejich využívání se přímo dravě soupeří. Problém v této oblasti byl v pozdějším období socialismu. Vše bylo restrukturalizováno tak, že aplikování vědeckých poznatků probíhalo nepřiměřeně zdlouhavě. Jak z odstavce vyplývá, popisovaná restrukturalizace by v budoucím socialismu opět vedla ke zbytečnému brzdění zaváděných vědeckých aplikací.


K významným přesunům a racionalizaci dojde ve sféře spotřeby tak, aby projekty byly zaměřovány na uspokojování základních, nikoli umělých, falešných potřeb, provokovaných reklamou sledující prvořadě ziskové cíle a poškozujících přírodu, jiné lidi, včetně samotných spotřebitelů. Jde o přiměřené uspokojování potřeb, ale také o stále významnější vliv nových rodících se potřeb, včetně duchovních.

Podléhání reklamám je silně ovlivňováno některými charakterovými rysy:

Sugestibilita
Sugestibilní osoby snadno podléhají reklamám, často pod vlivem reklamy automaticky kupují i to co nepotřebují.
Snížené sebeovládání
Nezdravá touha vše nové vyzkoušet osobně, i když se to nepotřebuje.
Touha vyniknout
Osoby s touhou vynikat nad druhé se zajímají o poslední novinky, aby se jimi pak mohly chlubit ve společnosti, upoutávat tak na sebe pozornost, případně se tím povyšovat nad druhé.

Myslím si, že jednou dosáhne komunistická společnost takové úrovně, že in bude mít staré funkční výrobky. Bude to společenský důkaz vztahu k ekologii, osobní skromnosti, neplýtvání společenským bohatstvím. Například, čím bude mít osoba starší a fungující mobil, tím bude to více ve společnosti uznáváno. Ve výdejnách tak bude plno nejmodernějších mobilů, avšak nebude o ně dračka.


Důsledná ochrana a podpora zdravého životního prostředí, biodiverzity a krajiny předpokládá soustavnou ekologickou výchovu, ale také odpovídající ekonomické motivace, možnostem socialismu odpovídající.

Odstavec je psán tak, jako by v současném českém školství žádná ekologická výchova neexistovala. Stačí si na internetu najít zveřejněné vzdělávací plány škol. Myslím si, že obecně se rozepisovat o ekologii v této vizi je nadbytečné. Význam by mělo zde zveřejnění nejnovějších poznatků o motivacích osob k ekologickému chování. Zajímavé by bylo hodnocení současného stavu v oblasti environmentální výchově a od toho odvodit vizi.

Environmentální výchova

Jedná se o výchovu zaměřenou na ekologii, na udržitelnou koexistenci mezi lidskou společností a přírodou. S prvky environmentální výchovy se můžeme setkávat již v 18. století. V České republice až do 90. let se užívat pojem "ekologická výchova". Protože vše "bylo špatné" a aby antikomunisté byli světoví, prosadili užívání pojmu "environmentální výchova" První záznam použití tohoto pojmu v Británii se datuje do roku 1965.

Ministerstvo školství, mládeže a a tělovýchovy České republiky se rovněž zabývá environmentální výchovou: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/environmentalni-vychova

Otevřít v novém okně

Když jsem si zadal hesla do vyhledávače SEZNAM ("environmentální výchova" "základní škola"), tak mi zobrazil mnoho základních škol. Inventuru škol jsem neprováděl, možná by se zobrazily stránky všech základních škol v republice.

Snahu o takto zabezpečený trvale udržitelný rozvoj vyvíjejí dnes ve světě různá hnutí, v nichž se angažují hlavně mladí lidé - od ochránců životního prostředí, ekologických, ale i šíře orientovaných alterglobalizačních a dalších hnutí. S rozsahem, pestrostí a dynamismem, s rozhodností, s jakou vystupují, představují významný zdroj politické energie. Činitele a aktivisty ekologických hnutí bude radikální levice zavázána ve svém projektu socialismu podstatně více oceňovat jako partnera.

Zcela nadbytečný odstavec, protože je velmi obecný, je to plýtvající časem čtenářů. Vše nadbytečné by mělo být z vize S 21 odstraněno, aby lépe vyniklo to podstatné.

Opět odkládání na budoucnost "bude". Kontaktovali autoři vize S 21 ekologická hnutí v České republice a nabídli jim spolupráci při tvorbě vize S 21 v oblasti ekologie? Zajímavá je levicová platforma Strany Zelených "Zelená revize": www.zelenarevize.cz

Otevřít v novém okně
Publikováno 16. 12. 2017
Pokračování - kapitola: 8. Vstup na cestu k socialismu
OBSAH - Vize S 21
Názor na S 21
Autorství S 21
Úvodem 8
1. Východiska9
2. Materiální základna socialismu11
3. Ekonomické vztahy12
4. Sociální spravedlnost15
5. Politický systém socialistické17
6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti 19
7. Socialismus a ekologie22
8. Vstup na cestu k socialismu23
9. Hlavní rysy socialistické společnosti28


Úvodní stránka

  Banner stránek pod menu
  * * * * *