L e v i c o v é    o b z o r y
- nezávislé stránky -

Úvodní část

S 21 kapitola: 9. Hlavní rysy socialistické společnosti - jiný pohled

Černý text - text vize, stránkování dle časopisu ALTERNATIVY
Červený text - letmé osobní poznámky k odstavci.

9. Hlavní rysy socialistické společnosti

K této kapitole: Připomíná mi rétoriku závěrů minulých sjezdů KSČ a rétoriku ideologických příruček. Místo praktických metodologií opírající se o vědecké poznatky se nabízely populistické rétorické fráze.

Různá pojetí vztahu cíle a prostředků, různé výchozí podmínky a specifické formy rozvíjení socialistické revoluce se promítají do širokého spektra názorů na budoucí konkrétní uspořádání socialistické společnosti. Tato názorová různost je zcela přirozená a dokonce vítaná. Přináší nové úhly pohledu na socialistickou společnost, nové podněty pro její rozvoj, zabraňuje zkostnatělému setrvávání na dosažených výsledcích a neochotě zkoumat a řešit nové problémy, které s sebou společenský rozvoj nutně přináší.

- 28 -Na druhé straně má názorový rozptyl marxistické levice své hranice, za nimiž teorie socialismu ztrácí své vědecké pozice a politika se mění v krátkozraký pragmatismus nebo neplodné sektářské hašteření. Při vší objektivně i subjektivně podmíněné rozmanitosti konkrétních přístupů k jednotlivým dílčím otázkám uspořádání a fungování socialistické společnosti musí být v jejich základech obecné společné zásady, které je sjednocují.

Máme za to, že základními, všeobecně platnými systémotvornými rysy socialistické společnosti jsou přinejmenším po dohlednou dobu jejího vývoje:


NAHORU

1. Rychlý, efektivní a trvale udržitelný rozvoj výrobních sil na bázi vědeckotechnické revoluce. Pokud socialismus neprokáže své ekonomické přednosti před kapitalismem, nemůže nad ním s konečnou platností zvítězit; pokud si neosvojí a nepodřídí svým cílům vědeckotechnickou revoluci, nepodaří se mu splnit ani své obecné civilizační poslání.

Kapitalismus nespí!!! I v kapitalismu se řeší problém trvale udržitelného rozvoje výrobních sil na bázi vědeckotechnické revoluce.


2. Určující postavení společenského vlastnictví výrobních prostředků v jeho rozmanitých formách je základním předpokladem. Boří soukromovlastnické bariéry společensky prospěšného rozvoje výrobních sil, napravuje jejich deformace a vytváří podmínky pro sociální spravedlnost.

V minulosti již tento "základní předpoklad" byl v socialistických státech splněn. Předpoklad nezabránil restauracím kapitalismu.


3. Plánovité řízení socialistického tržního hospodářství realizované především formou strategického plánování, prostřednictvím ekonomických nástrojů a indikativních cílů. Umožňuje zaměřit koncentrované ekonomické prostředky k plnění žádoucích společenských cílů, odstranit dosavadní plýtvání výrobním potenciálem společnosti.

Otázkou je, jak dosáhnout socialistického úspěšného strategického plánování, když KSČM ani KSČM nedovede úspěšně naplánovat a realizovat předvolební kampaň? Viz velký volební propad v roce 2017.

Výrobní potenciál společnosti? ten je velký! Při plném využití výrobního potenciálu společnosti je riziko rychlého vyčerpání přírodních zdrojů a plýtvání výrobky z nadvýroby.


4. Sociální spravedlnost. Poskytnutí rovných příležitostí pro pracovní uplatnění každého a různou výši jeho odměny v závislosti na výsledcích jeho práce. Je výrazem odstranění vykořisťování, výrazem společenské rovnosti v ekonomické sféře a podmínkou ztotožnění jednotlivce se společenskými zájmy.

Svým způsobem dnes má každý rovné příležitosti, Na pracovním úřadu najdete veřejné seznamy volných pracovních míst. Co řekne personalista atomové elektrárny, když tam přijde nedoučený zájemce o práci s podprůměrným IQ a bude se dožadovat stejné příležitosti jako inženýr s praxí v atomové elektrárně?

Co se týká odměňování, v kapitalistických firmách pozvolna přibývá pracovišť, kde členové určitého kolektivu týmově pracující jsou odměňování podle výsledků celého kolektivu.


5. Zabezpečení sociálních jistot pro všechny v takové míře, aby i nejméně odměňovaná řádná práce anebo důchod po jejím ukončení či dávka sociální pomoci handicapovanému zajišťovaly každému důstojný život. Rozhodujícím nástrojem je sociální stát a zákonné normy, zdroje vytvoří jen zvýšená efektivnost ekonomických procesů.

Otázkou je, co je myšleno tím důstojným životem? Představy jsou různé. Jeden mladý člověk pochází z rodiny, kde příjem na osobu byl takřka životním "minimem" a druhý z rodiny, kde každý z rodičů měl měsíčně desetinásobek průměrného platu. Budou mít oba mladí lidé stejné představy o svém důstojném životě?

- 29 -6. Záruka rovnosti občanských práv a svobod pro všechny občany, jejich suverénního rozhodování ve formách přímé a dlouhodobě zejména zastupitelské demokracie. Odstranění všech forem diskriminace a sociálního vylučování.

Kdo bude onu záruku dávat? Byrokratický zákon? Zákon zakazuje krádeže a násilí, přesto se krade a znásilňuje. Zákon není všemocný, tak v čem bude spočívat ona záruka?

Takřka každý se odvolává na práva, svobodu, nikdo nechce být diskriminován ani sociálně vylučován. Dokonce ani kriminálnicí nechtějí přijít o svou svobodu, nechtějí být ze společnosti vyloučení a skončit ve vězení. I teroristé si nárokují právo na svobodu, právo na projev své vůle.


7. Péče o všestrannou kultivaci a rozvoj osobnosti, podpora tvořivosti, dostupnost vzdělání, výchova k sociální zodpovědnosti, společenské solidaritě a úctě k principům humanismu.

Všechny uvedené položky v odstavci měly být realizované již při budování minulého socialismu. Pokud by byly skutečně realizované v plném rozsahu, nedošlo by k restauraci kapitalismu. Podobné ideály se dají vystopovat od nepaměti. K tomuto bodu doporučuji kolektivu autorů prostudovat si současný stav školství, stav výchovy dětí v rodinách a teprve pak napsat, co se v socialismu změní a jakou cestou. Jistě by takové informace uvítali komunisté, kteří učí ve školách, i levicově orientovaní rodiče.


a) Metodický portál pro pedagogy - RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.
http://rvp.cz

Otevřít v novém okně

b) Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
14. 12. 2002
pdf, 5,43 Mb, 98 stran

Otevřít v novém okně

c) Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
pdf, 813 kB, cca 158 stran

Otevřít v novém okně

d) Klíčové kompetence v základním vzdělávání (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007)
pdf, 1,35 MB, 75 stran

Otevřít v novém okně

e) Rozvíjení sociálních kompetencí dětí ve školním prostředí (Lucie Havlíková - bakalářská práce, 2011)
pdf, 1,28 MB, 77 stran

Otevřít v novém okně

f) 5. Rozvíjení sociálních dovedností žáků
(Pedagogická a psychologická diagnostika)
pdf, 139 kB, 16 stran

Otevřít v novém okně

g) Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol (Helena Zitková - disertační práce, 2010)
pdf, 139 kB, 169 stran

Otevřít v novém okně


8. Předpoklady pro mírové řešení mezinárodních a mezikulturních rozporů v duchu vzájemné tolerance a soužití, odstranění sociálních a ideologických kořenů terorismu.

Ideově měl tento bod ve svém programu již český král Karel IV.

"Během více než tisícileté historie české státnosti naše země nepoznala ve svém čele muže, jenž by pro její blaho, větší slávu a pokojný mír udělal více, než toho blahé paměti učinil císař a král Karel IV. Právem mu tedy náleží přední místo v pantheonu národních velikánů a zároveň velkých postav evropské historie…"

(Marek Zelenka: Karel IV. Kapitola VIII. Karlovo státnické dílo a jeho odkaz dějinám; www.e-stredovek.cz )

www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2016050002

Otevřít v novém okně

Předpokladem pro mírové řešení je mírumilovné občanstvo. Všechny další faktory jsou až na druhém místě. V zemi s občanskou válkou nenastane trvale udržitelný mír, doku u obyvatelstva bude dominovat agresivní mentalita. Na ní má největší vliv výchova dětí.

Jaké to jsou sociální kořeny? Mezi válečnými štváči najdete chudé i velmi bohaté, vzdělané i nevzdělané.

Jak se dají odstranit ideologické kořeny terorismu? Teoreticky, kdyby se podařilo ze světa odstranit všechny informace o agresivních ideologiích, tak agresivní osoby se sklony k násilí si brzy vymyslí nové ideologie a rychle si je po internetu rozšíří mezi sebou. Zakázat některé ideologie zákonem? To zavání policejním státem.

Současní mírotvorní politici připomínají zemědělce, kteří vědí vše o plodinách, jen nic neví o půdě, kterou obdělávají a neustále se diví, že na některých polích mají bohatou úrodu a na jiných takřka žádnou. Kvalita občanstva pro mír je totéž co kvalita půdy pro zemědělce.

Bez dobrých znalostí motivací osob k násilnostem a k bezohlednosti se násilí nevykoření. Dobrou strategii v boji proti násilí ve společnosti mají v Jižní Koreji: program celoživotního vzdělávání rodičů. Je to výsledek vědeckého zkoumání.

Jsou moje názory odtrženy od reality? Nejsou, realita potvrzuje moje názory., viz Strategický rámec MAP pro ORP Mariánské Lázně - Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku (Verze 2.0 ze dne 27. 4. 2017) www.dotaceeu.cz

4.3.4. Komunikující školy otevřené pro rodiče - komunikace a spolupráce s rodinami, pravidelné neformální setkávání, celoživotní vzdělávání rodičů, konzultace školního prospěchu, aktivní pomoc škole, motivace formou partnerského dialogu škola - rodina - zřizovatel.

pdf, 10,73 MB, 32 stran

Otevřít v novém okně


Část těchto zásad je dnes vnímána jako obecný požadavek demokratického vývoje společnosti. Je - třebaže někdy jen proklamativně - obsažena i v programech jiných levicových stran a zčásti realizována v různých konceptech sociálního státu. Je to svědectvím souladu komunistické programové orientace s hlavními levicovými a demokratickými proudy ve světě. Pozornost KSČM, věnovaná socialistické teorii, zahrnuje i otevřenou komunikaci s levicovou inteligencí. Na rozdíl od většiny nekomunistické levice komunisté usilují o zásadní, ale přitom realistický projekt socialismu, chtějí jít až ke kořenu věci - nesnaží se jen zmírňovat neblahé důsledky kapitalistického společenského systému, ale chtějí odstranit jejich příčiny. To je cesta, která se dříve nebo později, ale s historickou nutností a v zájmu lidstva, prosadí.

Ano, pozornost KSČM je věnována socialistické teorii i otevřené komunikaci s levicovou inteligencí, avšak jen tehdy, pokud to odpovídá teoretické čistotě marxismu konce 19. století. V komunikaci, co neodpovídá této uzavřené ideologii je bez vědeckých důkazů onálepkováno jako nemarxistické nebo je prostě ignorováno.

Velice inspirativní je příspěvek k formování Socialismu pro 21 století od Mgr. Jindřicha Fajta NEVĚDOMÍ NA CESTĚ KE KOMUNISMU (r. 2011). Rozepisuje se v něm o morálce a mocenském systému pro 21. století. Na stránce 6 píše: "Stále je mnoho lidí, kteří jsou ochotni popřít existenci nevědomí." Myslím si, že autoři S 21 patří do této kategorie.

Autor se snaží překlenout propast mezi marxismem 19. století a současnou úrovni vědomostí o motivacích lidského chování a jednání, které mají velký vliv na to, nakolik bude chování pravicové či levicové. Osobně jeho obsáhlé dílo (276 stran) řadím na poli marxismu mezi průkopnická.

Konzervativní marxisté nálepkovali psychologii zabývající se touto oblasti lidské psychiky jako "kapitalistickou propagandu". Svou uzavřenou ideologii postavili nad vědecky prověřované informace. To se negativně projevuje dosud v myšlení čelních marxistických ideologů, jak dokládá tato vize.

NEVĚDOMÍ NA CESTĚ KE KOMUNISMU
pdf, 2,46 MB, 276 stran

Otevřít v novém okně

- 30 -ALTERNATIVY - časopis Centra strategických a teoretických studií, číslo 1., ročník 2017;
Vydavatel: Centrum strategických a teoretických studií Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
Ke stažení na www.kscm.cz/cs/nasi-lide/csts www.kscm.cz/cs/nasi-lide/csts
Kontaktní e-mail: csts@kscm.cz
 
 
OBSAH - Vize S 21
Názor na S 21
Autorství S 21
Úvodem 8
1. Východiska9
2. Materiální základna socialismu11
3. Ekonomické vztahy12
4. Sociální spravedlnost15
5. Politický systém socialistické17
6. Společenské vědomí a hodnoty socialistické společnosti 19
7. Socialismus a ekologie22
8. Vstup na cestu k socialismu23
9. Hlavní rysy socialistické společnosti28
  Publikováno 16. 12. 2017 Pokud chcete originální text vize S 21, musíte stáhnout celý časopis ALTERNATIVY v PDF, má 196 stran a objem 2,9 MB

Otevřít v novém okněÚvodní stránka

  Banner stránek pod menu
  * * * * *