Levicové obzory

www.levice.info


Návrh varianty Krátkodobého politického programu KSČM (červen 2019)


Soudobá společnost se vyznačuje hromaděním majetku a tím i skutečné moci na straně úzké skupiny lidí a trvalou sociálně ekonomickou závislostí neprivilegované většiny. V tomto světle se jeví často skloňovaná hesla o svobodě, demokracii a spravedlnosti jako prázdné fráze. Zbožňovaný volný trh má předem dané vítěze z řad největších vlastníků kapitálu a výrobních prostředků, hlavní problémy současnosti ale neřeší a navíc je stupňuje. Výsledkem jsou sociální střety, ekologické katastrofy a války.

Dosavadní vývoj společnosti tak vzbuzuje oprávněné obavy o sociálně, ekologicky a ekonomicky udržitelný život na zemi. Za zcela nezbytné proto považujeme intenzivně rozvíjet společenské a přírodní vědy s cílem najít demokratické cesty ke spravedlivějšímu společenskému uspořádání bez vykořisťování člověka člověkem a trvalému zlepšování skutečné kvality života na zemi.

V duchu humanistických myšlenek musí být středobodem veškerého snažení člověk, jeho všestranný a harmonický rozvoj. Na cestě k potřebným kvalitativním změnám společenského systému budeme usilovat o neustálé zlepšování podmínek života těch, kteří na startovní čáře života nestojí v privilegované první řadě - žáků, učňů, studentů, mladých rodin, stejně jako lidí živících se svou prací a vytvářejících skutečné hodnoty, pracujících seniorů, ale i nemocných či hendikepovaných spoluobčanů a seniorů na zaslouženém odpočinku.

KSČM proto odmítá podporu těch politických stran a hnutí, které byly v Česko Slovenské federativní republice a poté v České republice u moci a nesou odpovědnost za její vývoj a dnešní stav.

Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti. I platnosti. Důrazně budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů. Skutečně důsledné řešení hlavních problémů společnosti, ale umožní až nový sociálně spravedlivější systém, o jehož prosazení a budování hodláme usilovat. Respektujeme různé formy vlastnictví, budoucnost ale vidíme ve společenském vlastnictví výrobních prostředků. Podporujeme rozvoj družstevních a komunálních podniků. Požadujeme více demokracie, trvalé propojení demokracie přímé a zastupitelské, požadujeme znemožnit prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, omezení byrokracie a efektivní fungování veřejné správy. Právo na práci a spravedlivou odměnu, které považujeme za záruku spravedlivého života všech, kteří se živí vlastní prací. Právo na dostupné a důstojné bydlení, kvalitní zdravotní péči, sociální zabezpečení a vzdělání považujeme za nezadatelná práva člověka. O naplnění těchto práv usilujeme. Požadujeme důsledné vymýcení chudoby, sociálního vyloučení a skutečně rovné příležitosti pro všechny. Veřejné školství musí být prioritně financované z veřejných zdrojů, prosazujeme komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví, stejně jako podporu masové tělovýchovy a sportu. Požadujeme spravedlivé mzdy a důstojné důchody, trváme na progresivním zdanění zisků především nadnárodních korporací a oligarchů. Podporujeme přechod k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému životu, zastavení devastace krajiny a půdního fondu, zavedení důsledných opatření proti znečišťování životního prostředí a zajištění práva na vodu. Prosazujeme mírovou politiku. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou Evropu sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. Usilujeme o vystoupení ČR z paktu NATO. Armáda ČR musí sloužit především k obraně občanů naší země. Požadujeme důsledné omezení ekonomické migrace. Uprchlická krize je důsledkem účelového vměšování do vývoje rozvojových zemí a účet musí hradit především viníci - agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům neofašismu a nacionalismu.

Proto přicházíme s těmito minimálními body, které chceme ve prospěch občanů naplnit, jsou ve svém základu totožné s podmínkami veřejně deklarovanými pro podporu současné menšinové vlády politického hnutí ANO 2011 a ČSSD:

•  Trvalý růst minimální mzdy, zvyšován mezd a platů podle míry inflace k udržení základních životních nákladů a možnosti vícestranného rozvoje

•  Odmítnutí liberalizace zákoníku práce

•  Valorizace důchodů a důraz na fungující sociální systém

•  Ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou

•  Zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, stání kontrolu nad hospodařením se surovinovými zdroji

•  Zdanění církevních restitucí

•  Zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby obecních bytů

•  Udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů, sloučení státem vlastněných zdravotních pojišťoven

•  Přijetí zákona o celostátním referendu

• Bezpečnost České republiky a jejich občanů

•  Odmítnutí navyšování účasti ČR na zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti, odmítnutí cizí zahraniční vojenské základy na území naší republiky

•  Vyváženou zahraniční politiku vůči ostatním států a důrazné odmítnutí podpory jakýchkoliv forem fašismu.

Lidé mají právo na důstojný život v míru. 

Příloha

Návrh varianty Krátkodobého politického programu KSČM

(pracovní verze po připomínkách zpracovaných v období srpen – září 2018)

Soudobá společnost se vyznačuje hromaděním majetku a tím i skutečné moci na straně úzké skupiny lidí a trvalou sociálně ekonomickou závislostí neprivilegované většiny. V tomto světle se jeví často skloňovaná hesla o svobodě, demokracii a spravedlnosti jako prázdné fráze. Zbožňovaný volný trh má předem dané vítěze z řad největších vlastníků kapitálu a výrobních prostředků, hlavní problémy současnosti, ale neřeší a navíc je stupňuje. Výsledkem jsou sociální střety, ekologické katastrofy a války.

Dosavadní vývoj společnosti tak vzbuzuje oprávněné obavy o sociálně, ekologicky a ekonomicky udržitelný život na zemi. Za zcela nezbytné proto považujeme intenzivně rozvíjet společenské a přírodní vědy s cílem najít demokratické cesty ke spravedlivějšímu společenskému uspořádání bez vykořisťování člověka člověkem a trvalému zlepšování skutečné kvality života na zemi.

V duchu humanistických myšlenek musí být středobodem veškerého snažení člověk, jeho všestranný a harmonický rozvoj. Na cestě k potřebným kvalitativním změnám společenského systému budeme usilovat o neustálé zlepšování podmínek života těch, kteří na startovní čáře života nestojí v privilegované první řadě - žáků, učňů, studentů, mladých rodin, stejně jako lidí živících se svou prací a vytvářejících skutečné hodnoty, pracujících seniorů, ale i nemocných či hendikepovaných spoluobčanů a seniorů na zaslouženém odpočinku.

Pro plnohodnotný život

Předpokladem všestranného a harmonického rozvoje člověka je zajištění jeho základních životních potřeb. To ale dnes není samozřejmostí. I v době hospodářského růstu žije většina lidí od výplaty k výplatě a často na dluh, od důchodu k důchodu, případně z podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Nemají při tom šanci vytvořit si jakoukoliv rezervu pro období krize. Proto budeme prosazovat vše, co povede ke zlepšení jejich životních podmínek, včetně zdravotní a sociální péče a zabezpečení ve stáří, a plně jim zpřístupní vzdělávací, kulturní či sportovní aktivity, které patří k plnohodnotnému životu.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

Dostupné a důstojné bydlení pro každého

•  Masivní výstavbu obecních bytů s cenově dostupným nájemným a službami

•  Vytvoření legislativních podmínek pro výstavbu družstevních bytů

•  Prosazení kvalitního zákona o sociálním bydlení

•  Bezúročné půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení pro lidi do 40 let

•  Zavedení povinnosti developera vyčlenit alespoň 15 % ? bytů jako sociálně dostupných

Odpovídající ocenění práce a dostatečné příjmy

•  Zvýšení minimální mzdy na polovinu průměrné mzdy do roku 2022

•  Růst platů ve veřejné sféře do roku 2021 na úroveň 150 % výše platu roku 2017

•  Redukci pracovního týdne na 35 hodin při zachování výše mezd

•  Obnovení autority organizací zastupujících zaměstnance

•  Bezúročné novomanželské půjčky

•  Zvláštní podporu rodičů samoživitelů

•  Postupnou valorizaci důchodů až na 45 % mediánu mezd

•  Stanovení hranice lichvy na 18 % ? RPSN, zákaz vnucovaného zadlužování

•  Zrušení soukromých exekutorů

Garantované vzdělávání podle talentu a píle

•  Jednotné a komplexní státní školství bez školného

•  Reformu financování školství zohledňující i potřeby menších obcí

•  Výdaje na školství ve výši nejméně 6 % HDP

•  Státem podporovanou obecní výstavbu nových mateřských škol a jeslí

•  Podporu technických a učňovských oborů

•  Rozvoj speciálního školství, výrazné omezení inkluze

•  Systém celoživotního vzdělávání

•  Zvyšování prestiže pedagogů, jejich odbornosti i platů

Kvalitní zdravotní a sociální péči pro všechny

•  Stop komercializaci zdravotnictví a navyšování spoluúčasti pacientů

•  Vybudování sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren

•  Sloučení zdravotních pojišťoven v jednu státní a valorizaci plateb za pojištěnce

•  Zřízení fondu pro hrazení nákladné zdravotní péče, na níž se nevztahuje pojištění

•  Sjednocení doplatků za léky a zamezení zpětného vývozu léků

•  Zapojení praktických a zubních lékařů do pohotovostní služby

•  Zvýšení požadavků na kvalitu potravin

•  Budování dalších domovů důchodců, stacionářů a léčeben pro dlouhodobě nemocné

Levnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu

•  Jednotnou integraci veřejné hromadné dopravy na celém území České republiky

•  Rozvoj a modernizaci železnice jako páteře integrované dopravy

•  Bezplatnou městskou hromadnou dopravu

•  Jízdné zdarma pro žáky, učně, středoškoláky a seniory od 65 let

•  Výrazné slevy pro pravidelně dojíždějící do zaměstnání

•  Podporu ekologičtější individuální dopravy, zejména elektromobily a cyklistiky

•  Dobudování dálničního spojení se sousedními státy

Jistotu ochrany a bezpečí

•  Rozvoj integrovaného záchranného systému

•  Vytváření odpovídajících podmínek pro příslušníky jednotlivých složek IZS

•  Dojezdovou dobu záchranné služby do 15 minut

•  Dobudování služeben Policie ČR s cílem funkčního pokrytí regionů

•  Komplexní opatření proti terorismu

Kde na to vše brát

Základem je fungující ekonomika co nejvíce odolná proti hospodářským cyklům kapitalismu. Předpokladem je, aby společnost měla nad ekonomikou kontrolu a mohla ji rozvíjet v souladu s celospolečenskými potřebami. Proto považujeme za nezbytné rozvíjet společenské vlastnictví výrobních prostředků, samosprávné, družstevní nebo komunální. Nad klíčovými odvětvími včetně zdrojů by pak měl mít plnou kontrolu stát.

Zisk jednotlivců – majitelů firem – nesmí být hlavním a jediným cílem ekonomické efektivity. Hodnoty jsou vytvářeny prací a ta musí být také spravedlivě ohodnocena. Konec konců dostatek práce a odpovídající příjmy těch, kteří ji vykonávají, udržují ve svých důsledcích na potřebné úrovni spotřebu a udržují ekonomiku v chodu.

Ruku v ruce s hospodářským rozvojem pak jako záruka jeho udržitelnosti musí jít ochrana a tvorba životního prostředí.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

Fungující ekonomiku vytvářející potřebné zdroje

•  Zajištění co nejvyšší zaměstnanosti i v době krize

•  Trvalý růst příjmů jako prostředek ke zvyšování společenské spotřeby

•  Progresivní zdanění korporací a oligarchů

•  Daň z obratu

•  Daňové a jiné restrikce pro vývoz surovin, které je možné zpracovat na našem území

•  Zdanění církevních restitucí

•  Revizi uznatelných položek s cílem omezit daňové plánování

•  Daňové paušály u nízkých příjmů

•  Stop další privatizaci

•  Provedení inventury prodeje národního majetku

•  Nepromlčení privatizačních podvodů

•  Zachování kontroly státu nad strategickými odvětvími a surovinovými zdroji

•  Návrat vodohospodářské struktury městům a obcím

•  Svěření těžby a zpracování lithia firmě DIAMO

•  Rozvoj silného a plně konkurenceschopného národního dopravce

•  Vznik státní komerční banky

•  Efektivní pomoc zaostalejším regionům

•  Mnohem větší podporu rozvoje venkova s cílem zastavit jeho vylidňování

•  Výrazné omezení záborů zemědělské půdy

•  Odpovídající podporu domácí agrární výroby a tuzemského potravinářství

•  Vyrovnávání živočišné výroby na úroveň rostlinné

Udržitelnost rozvoje s důrazem na kvalitu životního prostředí

•  Naplňováním cílů pařížské konference o klimatu

•  Důsledný postup proti znečišťování životního prostředí a devastaci krajiny

•  Účinná opatření vedoucí k zadržování vody v krajině

•  Rozvoj energetiky založené na úsporách a postupném přechodu k čistším zdrojům

•  Dostavbu plánovaných bloků v obou jaderných elektrárnách

•  Trvalé zvyšování bezpečnosti jaderné energetiky

•  Podporu výstavby nízkoenergetických domů

•  Upřednostňování ekologičtějších druhů osobní i nákladní dopravy, zejména kolejové

•  Budování kontejnerových překladišť u páteřní železnice, případně vodních cest

•  Urychlení příprav výstavby vysokorychlostních tratí

Kultivace společnosti

Současná společnost je charakteristická hodnotovou krizí. Podporován je individualismus a spolu s ním je jako přirozený jev tolerováno sobectví. Uplatňování svobody je často redukováno jen na podnikání a veřejný projev. Svobodná volba jedince stran svého osudu je ale vymezena jeho sociálně ekonomickým postavením ve společnosti.

Emancipace člověka spočívá v míře jeho podílu na rozhodování o současném a budoucím vývoji společnosti. Proto budeme prosazovat více přímé demokracie a bojovat proti prorůstání moci ekonomické, politické a mediální.

Základním předpokladem zdravého vývoje společnosti je pak co nejvyšší stupeň spravedlnosti. Budeme usilovat o to, aby měřila všem stejně.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

•  Větší propojení přímé a zastupitelské demokracie

•  Uzákonění všeobecného referenda

•  Funkční a nezávislý soudní systém

•  Nulovou toleranci k projevům xenofobie, neofašismu a nacionalismu

•  Komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví

•  Volnočasová a kulturní centra v každé obci nad pět tisíc obyvatel

•  Výdaje na kulturu ve výši minimálně1 % státního rozpočtu ? bez církevních restitucí

•  Zvýšení platů v kultuře na úroveň školství

•  Zákon o českém jazyce

•  Důslednou kontrolu vyváženosti a objektivity informací ve veřejnoprávních médiích

•  Stop účelovému zkreslování dějin

•  Zrušení televizních a rozhlasových poplatků

•  Rychlý a bezplatný internet

•  Svobodu názorů na sociálních sítích vyjma projevů rasové nesnášenlivosti a propagace násilí

•  Podporu masové tělovýchovy a sportu

Naše role ve světě

Lidstvo i v jedenadvacátém století nadále ohrožují války. My budeme vždy stát na straně těch, kteří prosazují mírové řešení konfliktů. K nim rozhodně nepatří NATO. Tento pak se vyprofiloval jako útočný a jedná především v zájmu USA a mezinárodního kapitálu. Než k tomu přispívat, je poctivější a perspektivnější se z tohoto uskupení vyvázat a usilovat o neutralitu založenou na mezinárodních mírových smlouvách.

Ve vleku zájmů mezinárodního kapitálu se, žel, veze i Evropská unie. Nejsme proti evropské integraci jako takové, ale chceme Evropu mnohem více sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou, sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. Pokud se tímto směrem nevydá, považujeme úvahy o vystoupení z tohoto společenství za legitimní.

Hlásíme se ke spolupráci a solidaritě se všemi pokrokovými silami ve světě. Takzvanou uprchlickou krizi vnímáme jako důsledek účelového vměšování do vývoje zaostalejších zemí a jsme přesvědčeni, že účet musí hradit především viníci - agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům xenofobie, neofašismu a nacionalismu.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

•  Uplatňování suverénní zahraniční politiky všech azimutů

•  Důsledná obrana našich národních zájmů v orgánech Evropské unie

•  Odmítnutí jakýchkoliv kvót na přijímání migrantů

•  Posílení role Evropského parlamentu při rozhodování v rámci EU

•  Zásadové prosazování mírové politiky

•  Stažení vojáků ze zahraničních misí v rámci NATO

•  Vyvázání se z paktu NATO na základě referenda


Text předložil s. Stanislav Grospič na Celostranické programové konferenci KSČM (Nymburk 8. června 2019)
Stáhnout předložený text ve Wordu

Podklady textu:Publikováno:
Aktualizováno: 21. 6. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika