Levicové obzory

www.levice.info


Komunistický manifest pro 21. století


Liberální komunismus jednou bude.

Smajlík egoista odmítá komunismus, chce vyšší práva než druzí.

I. Liberální komunismus se dá vybudovat pouze s občany sociálně vyzrálými, sociálně cítícími, s rozvinutými vyššími sociálními schopnostmi a dovednostmi, zejména se schopností empatie .

II. Egoismus je sociální handicap - je přirozenosti člověka pouze v raném dětství, u dospělých je projevem nerozvinutí vyšších sociálních schopností a dovedností, které vedou k přirozenému prosociálnímu , levicovému chování a jednání, k uznávání levicových hodnot.

III. Kořeny egoismu nespočívají v samotném vlastnictví bohatství, jak se předpokládalo v Komunistickém manifestu. Kořeny egoismu spočívají hlavně ve výchovných chybách rodičů, kteří vytvořili dítěti výchovné prostředí nesplňující předpoklady k rozvíjení vyšších sociálních schopností. Např., když dítě se citově neuspokojuje, pak se nezajímá o potřeby druhých a zajímá se pouze o vlastní citové uspokojování, čímž se v raném dětství nestimuluje rozvoj empatie.

IV. Hlavní příčinou restaurace kapitalismu byl nadkritický počet egoistů ve společnosti, což vedlo k rozvoji konzumní společnosti. K tomu přispěla i »socialistická soutěživost«, které umožňovala pokryteckým egoistům kariérní růst. Ti na svých postech (i velmi vysokých) upřednostňovali své kariérní potřeby před společenskými potřebami, čímž brzdili ekonomický rozvoj země.

V. Nejslabším článkem v procesu socializace osob jsou dnes rodiče. Jejich neznalost zákonitostí ve výchově dětí a jejich životní styl vede k nedostatečnému rozvíjení řady psychických schopností a dovedností, což se projevuje i nárůstem počtů dětí s vývojovými poruchami chování.

Nápravou je vzdělávání mládeže v oblasti rodičovské pedagogiky v rámci všeobecného vzdělávání. V budoucnosti lze předpokládat navíc, že celoživotní vzdělávání rodičů bude zcela běžné, je to počínající trend ve vyspělých zemích. Rodičovská pedagogika je cesta:

a) k naplňování práva mládeže na informace potřebné v praktickém životě – k výchově dětí;

b) k naplňování práv dětí na dobré výchovné prostředí – snadněji ho vytvoří rodiče znalí;

c) k rozvíjení lidského kapitálu na pracovním trhu a následnému zvyšování produktivity práce;

d) k prevenci negativních jevů ve společnosti jako je kriminalita, korupce, byrokracie;

e) k humánnější společnosti, k humánnějšímu společenskému zřízení, socialistickému následně komunistickému a cesta ke světu bez teroristů, cesta k trvale udržitelnému míru.

Vypracoval Stanislav Hendrych

21. června 2019


Poznámky

Empatie je schopnost vciťovat se do situací druhých osob. Egoisté empatii nemají rozvinutou.

Egoismus u osobnosti se vyznačuje egoistickým chováním, v životě převažují egoistické činy, které jsou na úkor druhých. I ten největší egoista se někdy zachová altruisticky. Jde o poměr činů.

Prosociální chování je psychologický pojem pro nejvyšší úroveň sociálního chování, které se vyznačuje tendencí nezištně pomáhat druhému člověku a týmovou spolupráci. (Nezaměňovat s altruistickým chováním, které se bere jako opak egoistického chování – upřednostňování zájmu druhých na úkor svých, sebeobětování se ve prospěch druhých.)


Publikováno:
Aktualizováno: 21. 6. 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika