Levicové obzory

www.levice.info


 Hierarchie webu
 ➔  Komunismus
 ➔  Liberální
 ➔  Platforma
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter
Tlačítko -šípka nahoru  

Komunismus platforma 2020 - Cesta ke svobodnému komunismu

Komunismus platforma 2020 - Cesta ke svobodnému komunismu

Levice stále lpí na zastaralých východiscích, které neodpovídají současnosti. Pravice své metody neustále modernizuje. Je nejvyšší čas to změnit a revitalizovat teoretické základy levice včetně strategického cíle a cesty k němu.

Obsah:
Zdůvodnění;    Znění;    Dopis;   

Pravda z jednoho pohledu bývá zkreslená. Spojením více pohledů se více přiblížíme skutečné pravdě. 80% mezilidských konfliktů bývá způsobeno pouhým nedorozuměním. 20% konfliktů vyplývá z rozdílných hodnot – barva je to modrozelená.

Komunistická platforma 2020 - Zdůvodnění platformy

Do povědomí veřejnosti se vžila představa kapitalismu jako svébytné bytosti. Před kapitalismem se nedá demonstrovat, kapitalismu se nedá zaslat petice, kapitalismus se nedá zavřít do klece. Kapitalismus není svébytná bytost. Personifikace je charakteristická u malých dětí, které například si snáze představí živly jako personifikované, než jako fyzikální jevy. Kapitalismus je abstraktní pojem pro egoistické vztahy na úrovni zřízení.

Personifikace kapitalismu vyhovuje mnohým bezohledným egoistům k sebeobhajobě: „Já se musím chovat egoisticky, nutí mne k toku kapitalismus.“

Je nejvyšší čas na veřejnosti odhalovat pravé kořeny kapitalismu, jimiž je egoismus, přesnější vysoký počet egoistických občanů ve společnosti. V době Karla Marxe byla psychologie v „plínkách“. Názor „egoistické chování způsobuje soukromé vlastnictví bohatství“, vycházel z poznatku, že bohatí bývali egoisté. Z toho vyplýval logický závěr: „Zbavme bohaté jejich bohatství a egoismus zmizí.“

Vývoj společnosti v socialistických zemích v praxi ukázal, že se jedná o mylnou představu. Generace mladých občanů byla dlouhodobě odtržená od soukromého vlastnictví výrobních prostředků, od velkého soukromého bohatství. teoreticky měl egoismus ve společnosti vymizet. Nestalo se. Naopak v pokročilém socialismu vyrůstaly generace se stále vyšším počtem egoistů. Nárůst kritického množství egoistů se projevil restauraci kapitalismu, kdy o majetky se rvali i osoby po generace příslušné k dělnické třídě, tzv. generace nemajetných. Kde se vzal jejich egoismus?

Současná personální psychologie odhalila, že egoisté nemívají rozvinutou schopnost empatie, proto bývají sociálně „hluší“ – nemají sociální cítění.

Současná vývojová psychologie odhalila, že základní charakterové vlastnosti osoby se formují do pěti až šesti let věku. V raném dětství se rozhoduje, zda osoba bude mít v dospělosti egoistické chování a bude uznávat egoistické – pravicové hodnoty či ne. V marxismu začal převládat intelektualismus, proto v období budování socialismu se komunisté soustředili na rozumovou stránku chování a prováděli masovou osvětu o správnosti neegoistického socialistického chování a jednání. výsledkem byl masový rozvoj pokrytectví, kdy egoisté z kariérních důvodů hlásali komunistické ideje, přitom si ponechali egoistické smýšlení a svou kariéru nadřazovali nad společenský zájem.

Svrhnout současnou prokapitalistickou vládu a nastolit socialistickou by vedlo k diktatuře, protože v následných volbách by egoisté (pravičáci) opět volili pravicové strany, které by se ujaly moci a opet by byl obnovován kapitalismus.

Jásat, že současný kapitalismus zahnívá a sám se rozpadne je spíše zbožné přání. Jevy, co osoby s tímto názorem popisují jako zahnívání kapitalismu, jsou v převážné míře naopak jevy posilujícího kapitalismu. V Komunistickém manifestu se popisuje, jak nová ekonomická formace začne přerůstat tu starou. Teprve až ji přeroste, odstraní starou.

Očekávat, že kritické množství egoistů zaujme volební program komunistů, že „prohlédnou“ při komunistické osvětě, je marné čekání. Egoisté cílevědomě odmítají komunistické hodnoty, mezi něž patří rovnost. Egoisté (pravičáci) cílevědomě chtějí žít v soutěživé společnosti a cílevědomě odmítají rovnost.

Jediným možným řešením, jak urychlit vývoj společnosti, je zaměření všech levicových sil na výchovu dětí v rodinách – na masovou osvětu o výchově dětí v rodinách, která směřuje k rozvíjení schopnosti empatie. Významný vliv charakteru výchovy dětí v rodinách na vývoj společnosti uznávaly v minulosti mnohé osobnosti. Mezi nejvýznamnější patří J. A. Komenský.

Pro urychlení vývoje společnosti je potřebné sjednotit levicoví síly, zejména komunistické strany a hnutí na společné platformě týkající se významu výchovy dětí v rodinách směřující k rozvíjení empatie u dětí.

Platforma komunistů 2020

Cesta ke svobodnému komunismu - pracovní platforma

1. Hlavní nepřítel komunistů

Hlavním nepřítelem komunismu nejsou samotní kapitalisté. V rámci demokracie tvoří malý počet. Hlavním nepřítelem komunistů jsou antikomunisté, kteří demokratickou cestou prosazují, udržují a upevňují kapitalistický systém prostřednictvím legislativy. Najdou se podnikatelé, kteří v rozporu se svými ekonomickými zájmy podporují komunisty. Všichni antikomunisté jsou v antagonistickém rozporu s komunisty.

2. Antikomunisté se nedají přesvědčit o správnosti komunistických idejí.

V demokracii antikomunisté nikdy nebudou souhlasit s prosazováním komunistických idejí. Přimět je podřídit se komunistickému systému je možné jen diktaturou. Toho jsou si plně vědomí, proto hlásají, že komunismus může existovat pouze jako diktatura. S antikomunisty se nedá ani vybudovat demokratický socialismus.

3. Svobodný komunismus (bez diktatury) se dá budovat ve společnosti bez antikomunistů.

Zbavit se antikomunistů lze přirozenou cestou, vychovávat generace občanů levicově smýšlející a uznávající komunistické ideje a komunistické hodnoty a antikomunisty nechat vymřít přirozenou cestou.

4. Masová osvěta o správnosti komunistických idejí

Základem výchovy nové generace nemůže být samotná osvěta o správnosti komunistických idejí, což ukázal rozpad socialismu. Na všechny občany v socialismu působila více či méně masová osvěta o správnosti komunistických idejí.

Polistopadové události odhalily, že tato osvěta nesplnila plně svůj účel. Řada občanů i na vysokých postech veřejně pokrytecky hlásala komunistické ideje, avšak jejich smýšlení bylo v jádru antikomunistické a chování kariéristické. Někteří pokrytci dokonce vyučovali základy marxismu, aniž by v marxismus věřili.

Existence vysokého počtu takových osob se projevila hromadným odhazováním stranických knížek ihned po změně politické situace v roce 1989. Antikomunismus jen skrývali.

Antikomunisté ani ostatní pravičáci nemají rozvinutou schopnost empatie, jsou sociálně hluší, proto komunistické hodnoty neuznávají. Schopnost empatie je základem sociálního cítění a přirozenou cestou (bez rozumové osvěty) motivuje osoby k levicovému chování.

5. Masová osvěta o správnosti rozvíjení empatie a výchově rozvíjející empatii

Schopnost empatie se rozvíjí v raném dětství, kdy na výhovu dětí mají největší vliv rodiče, kteří jsou pro dítě představiteli lidské společnosti.

Cesta ke svobodnému komunismu (bez diktatury) vede přes masovou osvětu o rozvíjení empatie u dětí v rodinách. V budoucnosti to bude součást všeobecného vzdělávání.

Komunismus nebude postaven na potlačování osobnosti, ale naopak na plném rozvíjení osobnosti, včetně EQ a samostatného kritického myšlení (psychologický pojem).

4. 4. 2020

Stáhnout dokument: komunisticka-platforma-2020.pdf;

Text průvodního dopisu levicovým stranám a hnutím

Vážení soudruzi,

v příloze posílám návrh komunistické platformy a prosím vašeho mluvčího o vaše názory k přiložené platformě, zda se k ní připojujete, případně se kterými body souhlasíte.

Dlouhodobé propadání celé levice na politické scéně v České republice i v Evropě mne přimělo k hlubšímu zkoumání nejhlubších kořenů kapitalismu a cesty z krize levice. Obecně - mezioborové syntézy informací obvykle přináší posuny kupředu v teoretické oblasti i v praxi.

Spojení levicové teorie a levicových vizí se soudobým exaktním poznáváním motivací lidského chování a jednání dává možnost vyvést levici z teoretických slepých uliček a posilovat levici na volební politické scéně. Nové informace přinášejí obvykle nové závěry. Dnes voliči převážně očekávají nové.

Kritika má být konstruktivní, proto jsem vypracoval návrh komunistické platformy propojující komunistické vize se soudobou psychologií. Intelektuální domněnky levicových politiků by měly být nahrazovány exaktními informacemi. Dle mého názoru, mnozí komunisté se bojí propojení psychologie s teoretickými základy levice z různých důvodů:

  • Z obav, že by museli přehodnocovat své stávající názory
  • Z obav porušení „čistoty“ marxismu. Představte si, že by dnešní lékaři prosazovali čistotu učení svého zakladatele Hippokrata a stále by léčili jeho metodami a ignorovali soudobé vědecké poznatky.
  • Z obav z odhalení vlastní nevědomosti o soudobých psychologických poznatcích.
  • Z obav, co na to řeknou „vyšší autority“ – zbavování se zodpovědnosti za vlastní názory.
  • Z obav z nízké své vlastní sebedůvěry.

Jsem připraven o návrhu platformy diskutovat. Vaší odpověď zveřejním pod článkem věnovaný platformě:

www.levice.info/komunismus/komunisticka-platforma-2020-cesta-ke-svobodnemu-komunismu.php

Vaše odpověď bude sloužit k širší otevřené diskuzi. Zatím se jedná o osobní aktivitu – někdo začít musí.

Se soudružským pozdravem

Stanislav Hendrych

Hradec nad Moravicí 4. 4. 2020