Levicové obzory

www.levice.info


 Hierarchie webu
 ➔   Komunismus
 ➔    Trend
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

Liberalnost a liberální komunismus - Trend míří ke svobodě

Liberalnost a liberální komunismus - Trend směřuje ke svobodě

Článek je přílohou článku „Komunismus liberální - svoboda přes rozvoj empatie u dětí“.

Obsah stránky

*

*

*

Řada rodičů mění výchovné styly obráceně: od liberální v raném dětství k diktátorské v pubertě. Leč v pubertě diktátorská výchova nic nezmůže, co se dříve zanedbalo. Rodiče pak svádějí vinu na geny, společnost, kamarády.

Vývoj od diktatury k liberální společnosti

  • Výchova (řízení) dětí v rodině směřuje od direktivní výchovy v raném dětství k liberální výchově po pubertě (při dobré výchově).
  • Řízení v kapitalistických firmách v globálu směřuje od direktivního řízení v raném kapitalismu k liberálnímu řízení v současných kapitalistických firmách – viz systémové či týmové řízení.
  • Řízení společnosti v globálu směřuje od diktatur monarchií k demokraciím, a pokud si křivku protáhneme do budoucnosti, tak směřuje k liberálnosti.

Důležité je mít stále na paměti, že liberalismus je ideologie pravičáků, egoistů, kterým vyhovuje dravá (v krajnosti až bezohledná) soutěživost jednotlivých osob mezi sebou. Liberální komunismus je založen na týmové nesoutěživé spolupráci.

Ve státě s liberálním zřízením s převahou sobeckých občanů dochází ke zneužívání liberálnosti k vytváření neformálních mocenských skupin, kdy si sféru společnosti rozdělí určité mocenské skupiny vládnoucí diktátorsky, i když neformálně, nepřímo. K tomuto účelu mají své vlastní skryté nástroje od uplácení, vydírání, vyhrožování až k fyzickému násilí. Korupce a provázanost statního aparátu se zločinnou sférou bývá známá.

K prognóze liberálního komunismu

Cílem článku bylo hrubou vizi liberálního komunismu zveřejnit ještě v roku 2017 na počest 170. výročí schválení programu Komunistického manifestu na druhém sjezdu Svazu komunistů, konal se koncem listopadu a počátkem prosince téhož roku 1847. Trval nejméně 10 dnů, než si delegáti vše vyříkali a ujasnili kolem svého komunistického programu, který je znám jako Komunistický manifest či Manifest komunistické strany.

Vize liberálního komunismu je v jádru syntézou soudobých informací z řady vědních oborů a praktických zkušeností, proto v této vizi nelze podrobně obsáhnout problematiku v celé šíři - co a jak bude a proč.

Není komunismus jako komunismus, hlavně záleží, na jakých základech se bude liberální komunismus budovat. Bude-li se budovat na špatných základech, může být i nehumánní.

V České republice se od roku 1989 objevilo několik pokusů zakázat komunistickou stranu anebo trestně právně postihovat propagaci komunismu. Je propagace komunismu s rozporem se základními lidskými právy nebo není? Lze zákonem zakázat propagaci komunismu?

Trestní zákoník umožňuje propagaci liberálního komunismu

Řada současných komunistických funkcionářů má obavy veřejně propagovat komunistické ideály. Pravičáci tvrdí, že komunismus může existovat pouze jako diktatura a propagace diktatura je nezákonná. Jedná se o záměrnou manipulaci ze strany pravičáků: Vylučují možnost existence liberálního komunismu.

(Trestní zákoník - 40/2009 Sb. zák.) § 356 - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(21. 12. 2017)

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-5-paragraf-356

http://zakony.centrum.cz

Je zajímavé, že v současné době ti, co chtějí zakázat současné komunisty pro podněcování k nenávisti a k omezování práv a svobod, sami nejvíce neustále podněcují k nenávisti vůči komunistům a nejraději by je omezili na právech, které přísluší všem občanům. Je možné, že u nich jde o projekci, kdy své vlastní charakterové vlastnosti promítají do komunistů. Nejspíše předpokládají, že komunisté u moci by se chovali stejně jako oni sami.

Demokracie je u nás dána zákonem. Pokud se lid rozhodne prostřednictvím voleb podporovat mírumilovné budování komunismu, tak to bude v souladu s demokracií a tudíž to nemůže být v Česku trestné.

Komunismus založený na nastoleném komunistickém řádu, jehož dodržování je vynucováno persekucemi, je v rozporu s humanitou.

Komunismus založený na sociálně vyzrálém občanstvu, které má rozvinuté vyšší sociální schopnosti a dovednosti vede k liberálnímu a mírumilovnému chování občanstva a tím i celé komunistické společnosti a je vysoce humánní. Takový liberální komunismus je reálný, avšak je to otázka generací.

Liberální, humánní a mírumilovný komunismus je reálný za předpokladu, že egoistů ve společnosti bude minimum. Zbavit se egoistů humánní cestou lze tak, že se vychovají nové generace s minimem egoistů. Egoismus je sice přirozenosti člověka, ale pouze v raném dětství, egoistické chování u dospělých je projevem sociální nevyzrálosti, sociálním handicapem.


Publikováno:
Aktualizováno: 26. 3 2019

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika