Levicové obzory

www.levice.info


 Hierarchie webu
 ➔  Komunismus
 ➔  Liberální
     Tlačítko e-mail    Tlačítko Facebook    Tlačítko Twitter

PROGNÓZA – Komunismus bude liberální, vize generace empatie

PROGNÓZA – Komunismus bude liberální, generace empatie

Červená pěticípá hvězda a uvnitř řecké písmeno Ψ symbolizující psychologii.

Článek lze zařadit do oblasti politologie - prognostická (predikativní) politologie, obecněji do oblasti futurologie, která se zabývá dlouhodobými prognózami opírající se o poznatky z praxe i věd. Prognóza „Liberální komunismus“ patří do dlouhodobé prognózy, tudíž je to politická futurologie.

Vize komunismu je vzdušným zámkem, ke kterému morální psychologie staví základy.
Je nejvyšší čas nahradit komunistické intelektuální domněnky vědeckými informacemi, nejlépe z morální psychologie, kde se potvrzuje oprávněnost komunistických idejí – stačí vědecké informace aplikovat na vizi komunismu. (Písmeno Ψ bývá symbolem psychologie.)

Komunismus není o zřízení, ale o lidech. Zřízení není bytost, ale projev lidí. V demokracii si lid vytváří zřízení k obrazu svému. V globálu jinými slovy: "Jací lidé, takové zřízení." -> Změňte lidi a oni změní zřízení.

Obsah stránky

*

*

*

*

*

*

*

*

K obrázku: Komunistická EU utopií? Před 200 léty bylo utopií sociální a zdravotní pojištění, osmihodinová pracovní doba a placená měsíční dovolená. Společnost se v globálu stále vyvíjí. Proč by nemohl být za 200 let komunismus?

Výchozí vize - téze

Vize I. Teoretické základy komunismu absorbují novodobé poznatky morální psychologie.
Psychologie stále více proniká do všech oblastí zabývající se člověkem a jeho činnostmi. Intelektuální představy marxistů o společnosti budou nahrazovány vědeckými informacemi.
Vize II. Morální psychologie poskytne komunistům silnou munici vůči antikomunistům.
Vědecký přístup k problémům spočívá v exaktním zkoumání problému (výzkumy, experimenty, statistiky). K vědeckému zkoumání antikomunistů pomůže morální psychologie. Antikomunisté vytrhávají informace z psychologie a po zdeformování je užívají jako „munici“ vůči komunistickým idejím – komunisté jsou dnes zde snadno zraňování.
Vize III. Komunisté upřednostní pojmosloví morální psychologie před dnešním komunistickým.
Psychologické pojmosloví je dnes mladým lidem mnohem bližší – základy psychologie se vyučují stále větší měrou. (Pojmosloví stávajícího marxismu se stává mladým lidem stále více cizí, vyvíjelo se izolovaně od psychologie, a neumožňuje propojení informací se soudobou psychologií.) Politické „vzdělávání“ v socialismu nebylo dostatečně účinné – nahradí ho osvěta o výchově v rodinách.
Vize IV. Morální psychologie poskytne historikům nové informace
Morální psychologie umožní nový úhel pohledu na dějinné události – vliv změn mentalit na dějinné události, zejména kolem roku 1989.
V. Model hybných sil ve společnosti bude doplněn o chybějící mezičlánek - výchovu.
Model tak propojí ekonomii + sociologii + psychologii. Čím složitější výroba, tím vyšší nároky na charakterové vlastnosti pracujících. Tyto nároky se promítají do výchovných cílů rodičů. (Jiné výchovné cíle měli rodiče v době otrokářské a jiné mají dnes.) Změny výchovných cílů vedou k charakterovým změnám obyvatelstva. Charakterové změny obyvatelstva tlačí na charakter výrobních vztahů, na charakter zřízení. Morální psychologie může vysvětlit i události kolem rozpadu socialismu, když do výchovy zařadí negativní faktor civilizačního výchovného prostředí.

Morální psychologie sdružuje informace z široké oblasti psychologie, které se vtahují k morálnímu chování a jednání, k myšlení a hodnotám, k výchově i k evoluci. (Morální chování je základem komunismu.)

Prognóza: V Evropě bude komunismus a egoisté zajdou na úbytě

Úbytě - staré označení nemocí, při nichž osoba ubývala na váze, chřadla.

Foto svítání na vzdáleném obzoru

1. Soudobý kapitalismus je projevem velkého počtu občanů se sociální hluchotou, která se projevuje egoistickým chováním a pravicovou orientaci. Kořeny kapitalismu generace vězí ve výchovných chybách rodičů, vychovávající sociálně hluché děti.

2. Cesta k liberálnímu (svobodnému) komunismu vede přes osvětu o výchově dětí v rodinách, která směřuje k plnému rozvoji sociálních schopností. Prosociální výchova se přirozenou cestou projevuje sociálním cítěním, prosociálním chováním (psychologický pojem), uznáváním levicových hodnot a levicovou orientaci. K tomu vedou různé společenské síly. Brzdou se stal konzumní styl života nejen ve spotřebě, ale i v myšlení a výchově.

3. Až za generace ve společnosti převládne počet osob s prosociálním chováním nad egoistickými osobami, povede to přirozenou demokratickou cestou k destrukci kapitalismu a společnost bude směřovat k demokratickému socialismu a poté se začne rodit liberální komunismus.

Komunismus utopii?! "Utopie" před 200 léty: sociální a zdravotní pojištění pracujících, osmihodinová pracovní doba a placená dovolená, odbory …

Prognóza - Vize Liberální komunismus za generace

(Obsah kapitoly je převzat z KSČM vize "Socialismus pro 21. století", aby se obě vize daly snadněji srovnávat.)

Pojem "futurologická" je užit, protože se jedná o projekt s horizontem několika generací. Futurologie je dnes považována za vědu zohledňující časový horizont i za generace. Viz vlastní článek o futurologii "Pojednání o futurologii" na stránkách www.hendrychst.cz, rubrika futurologie.

www.hendrychst.cz

www.hendrychst.cz/futurologie/co-je-futurologie.php

Základna pro liberální komunismus: schopnost empatie u lidí

Žádná výrobní základna ani za generace nedosáhne takové úrovně, aby byli egoisté plně uspokojení - vždy touží mít něco víc, co druzí nemají. Pro mírumilovný a liberální komunismus je rozhodující občanská základna tvořící občany s rozvinutou empatii. Ta bude tvořena sociálně vyzrálými občany s přirozeným prosociálním chováním, jehož základem je rozvinutá schopnost empatie. Egoisté nemívají rozvinutou schopnost empatie, nevymizí ze společnosti úplně, ale bude jich malý počet.

Komunismu není o potlačování rozvoje individuálních osobností, naopak, bude se podporovat všestranný rozvoj osobností, zejména rozvoj vyšších sociálních schopností a dovedností, rozvoj samostatného kritického a tvořivého myšlení. Individualita osobností bude respektována. Veřejností nebude tolerováno bezohledné egoistické chování ani násilné chování, přitom bude podporována zdravá asertivita. Vychytralost bude veřejností vnímána jako projev sociální nevyzrálosti.

Už Sokrates postřehl, že nelze vždy spoléhat na "zdravý rozum" těch jedinců, kteří zaujímají důležité postavení ve státě, protože mohou mít sklony uvažovat předpojatě, nahodilé a iracionálně.

Kritické myšlení se dá definovat jako "proces, jimž hodnotíme informace". ... proces kritického myšlení ukazuje, jak dospět k závěru založenému na faktech, která máme k dispozici. Jedinci, kteří mají vytrénovanou dovednost kritického myšlení, dokážou problémy či příležitosti identifikovat, shromáždit relevantní údaje, analyzovat je vhodným způsobem a vlastními silami dospět ke spolehlivým závěrům bez toho, že by museli spoléhat na úsudek někoho jiného.

Brandon Royal: Principy kritického myšlení. Praha: Ikar, 2016, ISBN 978-80-249-3051-0

Komunismus - ekonomické vztahy

Komunismus bude mít všechny výrobní prostředky společenské se samosprávním řízením. V komunismu zaniknou odborové organizace, protože zcela ztratí význam. Samosprávné řízení firem a organizací bude prováděno prostřednictvím pracovních rad. Vývojově budou vznikat především z odborových organizací.

Efektivita firem i organizací místo peněz bude hodnocena v bodových jednotkách, které zohledňují množství práce, spotřebu energie a ekologickou zátěž. Z vnitřních ekonomických vztahů vymizí soutěživost. Motorem práce se stane seberealizace doprovázená uznáním, vnitřní uspokojení z prospěšné práce pro blaho komunistické společnosti. Seberealizace patří mezi základní psychické potřeby lidí.

Ve firmách, organizacích a správních orgánech se bude plně využívat nejmodernějších metodologií managementu, zejména ohledně týmové spolupráce, koučování, snižování zbytečných ztrát a zlepšovatelství. Vedení zdola nahoru se stane samozřejmostí. (V moderních metodách řízení kapitalistických firem se tato metoda uvádí již nyní.)

Pavel Náhlovský: Vedení zdola nahoru. Časopis Moderní řízení, č.1/leden 2012, str. 68

Makroekonomika bude řízena radami a i když v ekonomice bude vládnout liberalismus, lidé toho nebudou zneužívat, zejména proto, že egoisté, kteří mají sklony ke zneužívání svého postavení, nebudou ve vyšších funkcích.

Dokud nezavládne liberální komunismus v celém světě, budou v komunistických zemích existovat státní banky a firmy obchodující s kapitalistickými a socialistickými zeměmi budou obchodovat na tržní úrovni.

Sociální spravedlnost (bude, ale …)

Dokonalá sociální spravedlnost neexistuje. Komunismus se k ní však velmi přiblíží. Občané budou ohleduplní k sobě navzájem, při pocitech nespravedlnosti se budou hledat kompromisní řešení. V této oblasti velmi nespokojenými bude menší počet občanů sociálně nevyzrálých - egoistů, kteří se vždy budou v něčem cítit ukřivďování, protože společnost jako celek nebude uznávat jejich touhu po egoistickém vyvyšování se nad jiné.

Spotřební výrobky z výdejen si občané budou brát umírněně s ohledem na druhé. Domácnosti budou mít svůj majetek, ale s některými nákladnějšími výrobky se budou lidé ochotně sousedsky dělit, například dopravní prostředky, zahradní stroje aj. Nebudou veřejné půjčovny, bude to fungovat na principu: "Ten má to a ten zas tohle, dohromady mají všeho dost." Tím bude zajištěno, že půjčované výrobky budou mít své "správce".

Komunismus a politický systém ve společnosti

V komunismu z politické scény zmizí pravicové strany a hnutí, politická scéna tak přestane být modelovaná podle osy levice-pravice. Egoisté se budou sdružovat v malých politických uskupeních jako konzervativci a na veřejnosti nebudou otevřeně hlásat egoistické hodnoty.

V rámci plurality nebudou egoisté za své nekomunistické názory postihováni, na správě země se budou podílet v rámci demokracie. Ostatní politická uskupení, z dnešního pohledu levicová, budou si hlídat, aby se do jejich řad neprotlačili egoisté pro své prospěchářské zájmy.

Komunismus bude prost politikaření zájmových skupin – politika se bude zakládat na otevřených diskuzích zájmových skupin. Zájmová uskupení ve sporných oblastech budou mezi sebou jednat otevřeně a hledat smířlivá řešení k prospěchu celé komunistické společnosti

S takřka zánikem egoismu začne zanikat i stát, jako mocenský nástroj, protože nebude potřeba persekucí vůči sociálně nevyzrálým osobám. Zákony budou nahrazovány doporučeními a metodologiemi. Občané budou dostatečně sociálně vyzrálí, dodržování humánních i bezpečnostních norem bude jejich přirozeností, proto se občané s prosociálním chováním budou cítit v komunistické společnosti volnými a společensky uznávanými.

Marxistické sousloví "společenské vědomí" nebude užíváno, místo toho se budou užívat pojmy jako veřejné mínění, společenská nálada, mentalita, aktivita, vliv skupiny osob na individuální osoby.

Hodnotami komunistické společnosti (nepsanou normou) – komunismus bude charakteristický vzájemným respektem, schopnostmi rodičů dobře vychovávat své děti, neplýtváním energií a výrobky, vzájemnou nezištnou pomoci, která nebude zneužívána.

Liberální komunismus a ekologie

Ekologie bude na předních stupních hodnost. Výroba a spotřeba bude bodově hodnocená dle dopadů na životní prostředí, jak při výrobě, tak i při spotřebě a při následné nepotřebnosti - odpad. Konzumenti budou upřednostňovat výrobky šetřící životní prostředí.

U domů se bude dbát na jejich minimální energetickou náročnost, dobré zateplení, tepelná čerpadla. Aut s jedním řidičem bude velmi málo. Komunismus bude v ekologii pokračováním stávajících trendů.

Komunismus velmi přispěje k ekologii tím, že v komunistické společnosti přestane být egoistická soupeřivost mezi lidmi, kdo má to nejmodernější, nejnovější. Naopak, společensky uznávanými osobami budou ty, které budou užívat retro, pokud dobře slouží, čím starší, tím lepší. U mladých osob bude samozřejmostí, že budou vybavováni novými nejmodernějšími výrobky.

Komunismus přinese pozitivní změny v různých oblastech

Komunismus vynese na vrchol společenských hodnot výchovu dětí v rodinách, zejména směřující k prosociálnímu chování. Liberální komunismus bude naplňovat vizi J. A. Komenského, kdy mladí lidé v rámci všeobecného vzdělávání zví o zákonitostech ve výchově dětí a o dopadech výchovných chyb na život v dospělosti. Na to bude navazovat celoživotní vzdělávání rodičů až do dospělosti jejich dětí.

Velký význam nabude i vzdělávání v oblasti psychologie, zejména u lékařů, pedagogů a koučů. V základních školách bude hlavním cílem rozvíjení schopností, zejména vyšších sociálních, rozvoj samostatného kritického myšlení (char. snahou dobrat se úsudkem vědeckost pravdivosti při zohledňování vědeckých poznatků; nejde o pouhé intelektuální domněnky) a tvořivého myšlení. Vědomosti budou až na druhém místě - vědomosti si může každý najít na internetu. Výuka bude probíhat tak, aby si žáci nevytvářeli návyk konzumního přijímání informací.

A pro rodiče na celém světě, jejichž láska utváří příští generaci a transformuje lidstvo: naše budoucnost leží ve vašich rukou.

Dr. Laura Markhamová: AHA! RODIČOVSTVÍ. Praha: nakladatelství Tady a teď, 2015, ISBN 978-80-88130-03-1

V lékařství budou lékařské okrsky hodnoceny podle počtu zdravých osob. Pokud se v některé oblasti nápadné převýší počet nemocných nad okolní, sejde se vždy rada nejlepších lékařů a budou hledat příčiny a následná opatření. Největší význam budou mít praktičtí lékaři, kteří budou ovládat vedle praktické medicíny i psychosomatickou medicínu, psychologii emocí i něco z tzv. léčitelství. Současně budou do určité míry i duševními poradci svých klientů.

"Psychika člověka je důležitější, než si dnes myslíme."

Primář MUDr. Jan Miklánek: Psychosomatická medicína pro každého aneb Jak se chtít skutečně vyléčit. Zlín: TIGRIS, 2014, ISBN 978-80-7490-051-8

Ze současného pohledu budou občané v komunismu oplývat v průměru dobrou náladou. Občanský život bude takový, že bude citově uspokojovat osoby a proto nebudou větší problémy se závislostmi na alkoholu, drogách, hracích automatech či televizích. Občané budou vyhledávat aktivní kulturní vyžití, kde nebudou pouhými pasivními konzumenty zábavy. Každý mladý člověk bude mít v záloze nějaký vlastní program pro obveselování druhých.

Komunismus se bude podporovat i zdravé vlastenectví spočívající v hrdosti na svou rodinu, rodiště, zemi. Být hrdý neznamená povyšovat se. Dvě osoby z různých zemí, které jsou na svou zem velmi hrdí, mohou být v přátelství. Pokud by se jednalo o osoby egoisticky nadřazující se, snadno vztah přejde k nevraživosti. K vlastenectví bude přispívat to, že ve školách se budou děti nejdříve učit poznávat své rodiště, geograficky i historicky. Již každý školák bude schopen udělat návštěvě malého turistického průvodce po svém rodišti.

Komunismus vrátí společnost přirozenou cestou k více generačním rodinám, vzhledem k vysoké sociální vyzrálosti všech členů bude to soužití s minimem konfliktů. To zejména prospěje k citovému uspokojování všech členů rodiny a ke zdravému výchovnému prostředí, v němž budou děti vyrůstat. Zcela běžné budou tzv. černé hodinky, kdy členové rodiny v intimním rodinném prostředí si budou vzájemně vyprávět a dělit se i o své osobní problémy. To vše bude přispívat k rozvíjení sociálního chování dětí, které je základnou komunismu.

Z pohledu naší doby, občané v komunismu si budou žít rajsky. I oni však budou mít problémy s přírodními katastrofami, klimatické problémy, různými haváriemi. Z jejich pohledu budou brát výdobytky komunismu jako samozřejmost a budou mít své problémy, kterým budou přikládat váhu.

Slovníček - sociální chování

Občas je dobré si zopakovat obsah klíčových pojmů.

Individualita osobnosti
Každá lidská osobnost je individuální – jedinečná. Uznávání individualit není totéž co individualismus – ten povyšuje vlastní individualitu nad jiné individuality. Komunismus bude uznávat individuality, nikoli individualismus.
Individualismus
Filozofie (soubor názorů) obhajující egoistické nadřazování vlastní osoby (vlastní individuality) a příslušné skupiny nad jiné - upřednostňování osobních zájmů nad skupinovými či společenskými zájmy. Každý individualista je individuální, avšak všechny individuální osobnosti nejsou individualisty!!! Lid je tvořen individualisty a neindividualisty, kteří jsou sociálně vyzrálejší. Individualisté uznávají jen výhru nebo prohru, kompromis je pro ně prohrou.
Altruismus
Opak individualismu – filozofie (soubor názorů) obhajující upřednostňování skupinových či společenských potřeb na úkor svých vlastních. Jde o určité sebeobětování se. Altruisticky se může chovat i egoista, který svým altruismem chce získat nějaký osobní prospěch. Např. kariéru v dobročinné organizaci, veřejnou slávu či zásluhy u Boha.
Prosociální chování
(psychologický pojem) Je považováno za nejvyšší úroveň sociálního chování a jednání, které se vyznačuje přirozenou ochotou nezištně pomáhat druhým, ochotou k týmové spolupráci (Není to totéž co práce v týmu). Motivací není vnější odměna za pomoc, jako u egoistů, ale schopnost empatie a odměnou je vnitřní pocit uspokojení. Na politické scéně se označuje jako levicové chování.
    Osoba s egoistickým chování se nazývá egoista, osoba s prosociálním chování se by se měla nazývat prosocialista. Toto pojmenování se neužívá, nejbližší je pojem empatik. Nezaměňovat s altruistickým chováním a s altruistou.
Schopnost empatie
Tato schopnost na určité úrovni je dána i vyšším savcům. Každý dobrý „páníček“ si všimne, že jeho pes s ním sdílí jeho náladu. Při rozvinuté empatii lidé soucítí s druhými osobami a to je přirozenou cestou motivuje k nezištné pomoci, která je egoistům zcela cizí. Individualisté ji zaměňují za intuici nebo za výmysl. Empatie je základem sociálně cítících osob.
Empatické chování
Empatické chování je motivováno přirozenou cestou rozvinutou empatii. Je to chování, které citlivě reaguje na prožívání druhých osob. Některé egoistické osoby manipulativně hrají různé prožívání a tím manipulují empatickými osobami. V krajnosti touto cestou citově vydírají.
Empatik
Osoba se schopnosti empatie.Empatici zvýšenou měrou uznávají levicové hodnoty a sympatizují s mnohými levicovými idejemi. Označení se využívá pro konec osy, na jejímž počátku je egoista: Egoista – Empatik. Empatik není opakem egoisty, ale vyšší sociální úrovni. Jako vysoká škola není opakem střední školy. Osoby bez empatie považují empatiky za změkčilce nebo pokrytce, kteří empatii předstírají.
Empatismus
Označení světového hnutí nového tisíciletí, jehož cílem je rozvíjení schopnosti empatie v masovějším měřítku. V současné době není jednotně organizované, je roztříštěné pod různými organizacemi. Zahrnuje různé druhy osvěty o schopnosti empatie, o rozvíjení schopnosti, zahrnuje i různé vzdělávací akce zahrnující trénink rozvíjení empatie u dětí i dospělých. V současné době levice stojí mimo.

Liberální empatický komunismus - a co dál za další generace?

Po dosažení komunismu bude vývoj společnosti dále pokračovat, jen na jiných úrovních. V současné době představy o tak vzdálené budoucnosti jsou jen na úrovni domněnek a o nových vědeckých poznatcích o chování a jednání člověka dnes nemáme ani tušení.

Myšlenkové mapy pomáhají porozumět sociálním jevům

Všechny jevy jsou více či méně vzájemně propojeny. Pokud je nevidíme, neznamená to, že neexistují. K uvědomování si souvislostí mezi jevy napomáhají myšlenkové mapy.

Tato myšlenková mapa je určená hloubavým čtenářům, osobám se samostatným tvořivým myšlením.

Porozumět hybným silám ve společnosti vyžaduje rozvinutých rozumových schopností. Člověk má k nim dány genetické dispozice, avšak samotné schopnosti se musí rozvíjet vhodnými stimuly ve vhodný čas a za určitých předpokladů. Mnoho lidí si neuvědomuje, že příčinou jejich osobních či pracovních problémů může být nerozvinutí některé z rozumových schopností. Jen ty nejdůležitější.

Přemýšlení v horizontu více let až generací je pro mnohé osoby problém – pro některé osoby je dokonce představa sedmého dne vzdálená, že tone v mlze stejně jako měsíc, rok, volební období atd.

Společnost i mnohé firmy potřebují dlouhodobé vize, proto se začala vytvářet samostatná vědecká oblast zvaná futurologie. Jen pro názornost příklady učitelů s různou schopností časové představivosti.

Jsem přesvědčen, že zakladatel marxismu Karel Marx při hledání hybných sil ve společnosti užíval systém myšlenkových map. Dnes se o tomto systému píší knihy. Tenkrát tento systém neměl pojem. Jsem přesvědčen, že zakladatel marxismu Karel Marx užíval myšlenkové mapy jako jednu z metod hledání základních hybných sil ve společnosti. jeho model považuji za geniální a poplatný dodnes, jen tam chybí jeden mezičlánek - vliv rozvoje výrobních nástrojů na výchovné cíle rodičů.

Samotné myšlenkové mapy jsou k ničemu, pokud nemáme k jejich využívání potřebné rozumové schopnosti, viz přílohy

Nebojme se pojmu liberální komunismus, není to liberalismus

Liberální neznamená liberalismus.

Liberalní
latinsky - týkající se pojmu svoboda
Liberalismus
filozofie pravičáků, egoistů, nadřazuje se osobní svoboda, která umožňuje si egoisticky nárokovat tolik svobody, kolik si dovede každý sám prosadit.
Liberálnost
vychází z přirozenosti prosociálního chování (převažuje u levičáků), které nezneužívá liberálnost, je to hledání kompromisů - svoboda vyhovující i druhým.

Munice pro boj s pravicovou ideologiii

Tímto padá argumentace pravičáků, že komunismus je o potlačování rozvoje osobností a může existovat pouze jako diktatura.

Naopak, jde o naplňování základních lidských práv a svobod, o naplňování dětských práv – právo na plný rozvoj své osobnosti a na informace o prosociálním chování.

Ano, egoismus je přirozenosti člověka, ale pouze v raném dětství. Egoismus u dospělých je projevem sociální nevyzrálosti, nerozvinutí vyšších sociálních schopností, zejména nerozvinutí empatie.

Příčiny porážky minulého socialismu

(Nelze ignorovat skutečnost, že pro socialismus existuje paralelně pojem „komunismus“ užívaný antikomunisty. Dvojí výklad pojmu komunismu je dnes běžný ve výkladových slovnících. Antikomunisté odvodili svůj pojem od vlády komunistů, nikoli od vize komunismu.)

Chybná východiska obvykle vedou k chybným závěrům. Marxismus dosud považuje za zdroj egoismu soukromé vlastnictví, nikoli výchovu. A socialistické chování (prosociální) za výsledek rozumové osvěty v rámci vzdělávání, nikoli jako výsledek dobré rodičovské výchovy v raném dětství.

Pod pláštíkem socialismu ve společnosti rodiče vychovávali z nevědomosti, v dobré víře, stále vyšší počet egoistů. To se začalo projevovat rozvojem konzumní společnosti. Protikapitalistická propaganda se stále více míjela účinkem, protože největší nepřítel socialismu bujel uvnitř – egoismus.

Tato zavádějící představa marxistů dovedla socialismus k rozpadu. Vytvořili v socialismu kariéristické prostředí, které umožňovalo pokryteckým egoistům dostávat se až na nejvyšší místa ve společnosti. Jejích množství se projevilo hromadným zahazováním stranických knížek ihned po změně politické situace v roce 1989. Mnozí se svou pokrytectvím ani netajili a někteří po odhození maskovacích kabátu se ukázali jako největší antikomunisté. Nepřekabátili, jen odhodili maskovací kabát.

Tito pokrytci byli největší brzdou ekonomického rozvoje socialismu. Svou kariéru nadřazovali ekonomickým zájmům země, zveličovali své zásluhy a zatajovali mnohé problémy na svých úsecích.

Obyčejní lidé v globálu si byli vědomí činností těchto pokryteckých členů KSČ a v listopadu 1989 naivně věřili, že pokrytečtí egoisté ze svých funkcí odejdou a nahradí je osoby mající skutečný zájem na ekonomické prosperitě země. Místo toho po listopadu začali funkce ve firmách i ve veřejné správě a médiích obsazovat draví egoisté nezatížení „socialistickou minulostí“.

Ti obyčejní neegoističtí lidé prohlédli pozdě, optimismus zmizel. Obrovská euforie spojená s velkým očekáváním vyprchala. Mnozí si naivně si mysleli, že za „železnou oponou“ je čeká ráj. Jejich pocit poraženosti a bezmoci se začal projevovat a dále projevuje stále nižší účasti ve volbách.

Stále nevidí světlo na konci tunelu, protože se dívají stále dozadu nebo do zdi v domnění, že tam je předek. Světlo tam je, jen ho nevidí, protože se dívají špatným směrem.


Přílohy článku - hlouběji rozpracovávají myšlenky

www.levice.info/komunismus/liberalni-komunismus-problem-strategicky.php
Graf znázorňující rozvoj sociálních schopností a společnosti.
1.

Sobci, egoisté se děsí představy, že by se nemohli vyvyšovat nad jiné, byť málo. Liberální komunismus musí řešit strategický problém komunismu, jimž jsou sobci.

www.levice.info/komunismus/liberalni-komunismus-vychodiska.php
Obrázky pyramid. Levice má malou základnu a velkou vizi. Projekt má širokou základnu s pevným vrcholkem vize.
2.

Východiska pro liberální komunismus jsou z oblasti psychologie. Komunistický manifest - nové zákonitosti jsou nové informace, které vedou k novým závěrům.

3.
Ilustrace, smajlíci a uměleckým písmem napsáno Cesta ke komunismu
www.levice.info/komunismus/liberalni-komunismus-scenar.php

Komunismu - jeho budování není záležitost "až jednou", jak se v některých bodech uvádí ve vizi Socialismus pro 21. století. Z pohledu vývoje lidské společnosti se liberální komunismus začal budovat již dávno, leč budování prochází mnoha oklikami, mnohdy brzděním.

www.levice.info/komunismus/liberalni-komunismus-vychova-empatie.php
Egoistický smajlík říká: Empatie je výmysl, žádný člověk není schopen se vcítit do situace druhého.
4. www.levice.info/komunismus/liberalni-komunismus-scenar.php

Schopnost empatie u populace je základ pro liberální komunismus - znalá výchova je cesta jak se zbavit antikomunistů, egoistů a nastolit liberální komunismus.

5.
Grafické znázornění změn výchovných stylů od diktátorského po liberální.
www.levice.info/komunismus/liberalni-komunismus-trend-liberalnost.php

Liberalnost společnosti a liberální komunismus - Trend společnosti míří ke svobodě. Zde se nejedná o sobecký liberalismus, ale o rozvoj schopnosti empatie


Publikováno:
Aktualizováno: 18. 4. 2020

Publikoval: Stanislav Hendrych
Česká republika